Четвъртък, 09 Април 2020 17:00

Такси

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ТАКСИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА КМЕТСТВО РАЙОН „СЕВЕРЕН“

     Код

               НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЦЕНА

32

Удостоверение за факти и обстоятелства - 14 дни

30.00 лв.

139

Разрешение за разкопаване

15.00 лв.

151

Копие на заповед, протокол

2.00 лв. /стр.

152

Копие от архив

3.00 лв. /стр.

       287

Разрешение за поставяне

50.00 лв.

518

Удостоверение за административен адрес на недвижим имот – 14 дни

15.00 лв.

519

Удостоверение за идентичност между стар и нов административен адрес на недвижим имот – 14 дни

10.00 лв.

520

Удостоверение за идентичност между старо и ново име на улица - 14 дни

15.00 лв.

735

Издаване на скица – виза – 14 дни

150.00 лв.

736

Комбинирана скица – виза – 14 дни

200.00 лв.

737

Писмо – разрешение за проектиране – 14 дни

100.00 лв.

738

Писмо – разрешение за проектиране – 5 дни

200.00 лв.

 

 

739

Ситуационен план

 • 14 дни
 • 5 дни
 • 24 часа

 

15.00 лв.

30.00 лв.

45.00 лв.

746

Съгласуване на схеми по чл. 56, 57 от ЗУТ

40.00 лв.

757

Съгласуване на проект по чл. 56, 57 от ЗУТ

 • За 30 дни с ЕСУТ
 • 14 дни с оценка

100.00 лв.

796

Технически паспорт – 7 дни

10.00 лв.

       797

Присъствие при откриване на строителна площадка за 7 дни

Образец 2

10.00 лв.

       36

Удостоверение за наследници – 14 дни

3.00 лв.

158

Заверка на документ – 30 дни

7.00 лв.

154

Поставяне на защитен знак: разрешителни, удостоверения и пропуски за зареждане на магазини

5.00 лв.

  751, 794

Такса за разглеждане на РЕСУТ – 30 дни

100.00 лв.

       258

Категоризация на ЗХР от 21-50 м

 

       732

Удостоверение по искане на граждани Разглеждане и продециране на ПУП – ПЗ, ПР или РУП – 30 дни след РЕСУТ

 

 

Удостоверение по искане на граждани

5.00 лв.

 

Писмо – виза

 • 14 дни
 • 5 дни

 

100.00 лв.

200.00 лв.

 

310

Удостоверение за търпимост

0.40 лв./кв.м

798

Издаване на нов административен адрес – 14 дни

20.00 лв.

 

 

 

       735

 

       736

 

       737

 

 

       738

За издаване на виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване по чл.140, ал.2 и ал.3;

 

 • Върху извадка от ПУП – за 14 дни

 

 • Върху комбинирана скица – за 14 дни

 

 • Писмо – разрешение за проектиране на вътрешно преустройство, смяна на предназначение и др. – за 14 дни

 

 • Писмо – разрешение за проектиране на вътрешно преустройство – за 5 дни

 

 

 

150.00 лв.

 

200.00 лв.

 

100.00 лв.

 

 

200.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за съответствие;

 • За 14 дни
 • За 5 дни

 

25.00 лв.

50.00 лв.

746

Съгласуване на схеми по чл. 56, 57 от ЗУТ за 1 бр.

 • За 14 дни
 • За 5 дни

 

40.00 лв.

80.00 лв.

 

За жилищни сгради/ вкл. пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система /на кв. м за бруто застроена площ

30 дни с ЕСУТ

14 дни с оценка

1.00/кв.м но не по-малко от 100 лв. макс 7500,00 лв.

 

Удостоверение за факти и обстоятелства по параграф 6 от наредба №2 от 31.07.2003 г. на МРРБ – за 14 дни

0.80 лв. / кв.м застроена площ

 

Удостоверение от Гл. архитект за търпимост за строеж – 14 дни

0.80 лв. / кв.м застроена площ

788

Удостоверение за степен на завършеност – протокол по чл. 181 от ЗУТ за 14 дни

0.25 лв./ кв.м застроена площ

 

За издаване на разрешително за удължено работно време – 14 дни

300,00 лв.

 

За издаване на дубликат на разрешение

20.00 лв.

 

За разглеждане на 1 бр. заявление за разполагане на РИЕ

20.00 лв.

 

За предоставяне на формуляри на молби – декларации по чл.5 от ППЗОС

0.50 лв.

 

За предоставяне на формуляри по чл.92 от ЗГР

 • за заявление за постоянен адрес
 • за адресна карта за настоящ адрес

 

0.50 лв.

 

Удостоверение за стр. разрешение

 • обикновена услуга 30 дни
 • бърза услуга – 7 дни

 

50.00 лв.

150.00 лв.

 

 

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

 • обикновена услуга 30 дни
 • бърза услуга – 15 дни
 • експресна услуга – 7 дни

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

 

Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл.56 и 57 от ЗУТ/бр. – за 30 дни

50.00 лв./бр.

 

 

 

 

ВИД НА УСЛУГАТА – ТАКСИ ГРАО

Цена лв.

 

За издаване на удостоверение на семейно положение, съпруг/а и деца

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работни дни

 

3.00 лв.

6.00 лв.

9.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за родените от майката деца

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен дни

 

4.00 лв.

8.00 лв.

12.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за правно ограничение

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

2.00 лв.

4.00 лв.

6.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

1.00 лв.

2.00 лв.

3.00 лв.

 

За издаване на уведомление относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт по КМПЧ

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

 

За регистриране на събития по гражданско състояние /раждане, брак и смърт/, настъпили в чужбина

 

 

безплатно

10.00 /само при раждане

 

Изготвяне на преписка до Министерството на правосъдието за установяване наличието на българско гражданство /преглед и комплектоване на документи/

 

безплатно

 

 

 

Такси за услуги по гражданско състояние

Цена

І.

                          

                             Срок за извършване - до 5 работни дни

 

1.

За издаване на удостоверение за наследници

 • Обикновена – до 5 работни дни
 • Бърза - до 3 работни дни
 • Експресна – до 1 работен ден

/Изключение правят случаите изискващи предоставяне на удостоверение за наследници от друго населено място/

 

   3.00 лв.

   6.00   лв.

   9.00 лв.

3.

За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 • Обикновена – до 5 работни дни
 • Бърза - до 3 работни дни
 • Експресна – до 1 работен ден

 

   2.00 лв.

   4.00 лв.        6.00 лв.

4.

За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 • Обикновена – до 5 работни дни
 • Бърза - до 3 работни дни
 • Експресна – до 1 работен ден

   2.00 лв.

   4.00 лв.

   6.00 лв.

7.

За издаване на дубликат на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

4.00 лв.

8.

За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

 • до 5 работни дни

/Изключение правят случаите изискващи предоставяне на информация от друго населено място/

 

 

2.00 лв.

9.

Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

 • В рамките на деня, за който е подадено заявлението

5.00 лв.

10.

За препис на документ или заверено копие - на страница:

 • формат А4 или А5
 • формат А3

 

4.00 лв.

6.00 лв.

11.

За издаване на други удостоверения за данни по гражданско състояние

5.00 лв.

Забележка:

 1. 1.За бърза услуга – срок до 3 работни дни, се заплаща удвоен размер на таксата по т. І
 2. 2.Експресна услуга – срок до 1 работен ден, се заплаща утроен размер на таксата по т. І

 

II.

 

Такси за производства за настаняване под наем

 

 

1.

За различните видове декларации по образец, отнасящи се за жилищни въпроси

 

   0,50 лв.

2.

За издадена от кмета на община Пловдив настанителна заповед за общинско жилище от различните фондове

 

5.00 лв.

3.

За издадена от кмета на община Пловдив заповед за настаняване в общински нежилищен имот

 

10.00 лв.

III.

 

Такси за издаване на удостоверения и заверка на документи

 

1.

Издаване на удостоверения за декларирани данни за страната.

 • обикновена услуга – до 7 дни
 • експресна услуга – за 1 ден

 

3.00 лв.

7.00 лв.

2.

Издаване на удостоверения за декларирани данни за чужбина.

 • обикновена услуга – до 7 дни
 • експресна услуга – за 1 ден

 

3.00 лв.

10.00 лв.

3.

Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка.

 • обикновена услуга – до 7 дни
 • бърза услуга – до 3 дни

 

10.00 лв.

15.00 лв.

 

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!