Сряда, 13 Април 2016 08:13

Обществена поръчка - по реда на глава 8 ”А” от ЗОП № 9052702 с предмет : “Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания на територията на район „Северен”– община Пловдив, във връзка с изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.002-0

Обществена поръчка - по реда на глава 8 ”А” от ЗОП  9052702 с предмет : “Доставка на специализирано транспортно средство,

 

за хора с увреждания на територията на район „Северен”– община Пловдив, във връзка с изпълнение на проект:  BG05M9OP001-2.002-0223-C001 „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси””

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!