Петък, 26 Юни 2015 09:31

Публична покана № 9043220

Публична покана № 9043220 за обществена поръчка с предмет :„Преасфалтиране на улици и пътища в район Северен на гр. Пловдив, по два подобекта:

1 подобект: Извършване на текущ ремонт на обръщалото към спирка №1003 на масовия градски транспорт в гр. Пловдив (до сградата на „Пловдивски университет“)

2 подобект: Извършване на текущ ремонт на ул. „Рогошко шосе север“, в участъка от км 4+080 до км 3+780“

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

 

 

 

 

 

На 10.07.2015г. в 14:00ч. в заседателната зала на район „Северен”, с адрес: гр. Пловдив, бул.“Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а, ще бъдат отворени подадените оферти на участниците в обществена поръчка по реда на глава VIII „а” от ЗОП с предмет:

 

Преасфалтиране на улици и пътища в район северен на гр. Пловдив, по два подобекта:

 

1 подобект: Извършване на текущ ремонт на обръщалото към спирка №1003 на масовия градски транспорт в гр. Пловдив (до сградата на „Пловдивски университет“);

 

2 подобект: Извършване на текущ ремонт на ул. „Рогошко шосе север“, в участъка от км 4+080 до км 3+780“.

 

 

 

Право да присъстват имат участниците и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

 

 

 

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!