Вторник, 12 Ноември 2013 09:22

Покана №9022119

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на район „Северен", Община Пловдив""

С Ъ ДЪ РЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1. Публична покана;
2. Документация – указания;
3. Образци:
- Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №1;
- Ценово предложение – Приложение №2;
- Декларация- списък – Приложение №4
4. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 3;
5. Технически спецификации – Приложение № 5.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!