Четвъртък, 06 Юни 2013 13:39

публична покана 9016267 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Космонавт”, Район „Северен”, ул. „Гонда Вода” №1, разделена на девет обособени позиции

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!