Четвъртък, 06 Юни 2013 10:55

публична покана 9016252 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Славей”, Район „Северен”, ул. Сава Муткуров № 40, разделена на девет обособени позиции

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!