Петък, 03 Февруари 2023 09:03

Заповед за ПРЕКРАТЯВАНЕ на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - публична общинска собственост, терен с идентификатор 56784.503.39, с предназначение на имота предмет на търга – за паркинг.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!