Вторник, 12 Февруари 2013 10:38

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Местната комисия за Борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (БППМН) в район „Северен” проведе отчетно събрание за дейността си през 2012 г, съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев, който е и председател на комисията. През отчетния период Местната комисия за БППМН активно е взаимодействала с: инспекторите Детска педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето”, Център за превенция и социална адаптация, Комплекс за социални услуги „Деца и семейства” (КСУДС) с Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училище (ЦРДУ), Районна прокуратура, III и IV РУП, Училищните комисии, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи (ЦСРИДРГ) по проект на организация „Ига”-Пазарджик.

Във всички 13 учебни заведения на територията на район „Северен”, от които: три професионални държавни гимназии и една вечерна, има създадени Училищни комисии, които работят по предварително изготвен план и се отчитат пред Педагогическия съвет, обикновено след всеки учебен срок. Най-често срещаните негативни прояви са: лоша дисциплина или неуважително отношение към преподаватели, сбивания, кражба на вещи от съученици, неизвинени отсъствия, тютюнопушене и посещаване на кафе-заведения в учебно време, подправяне на оценки или медицински бележки и други. При някои от децата извършените прояви са еднократни, а при други – повтарящи се. По данни на инспектори Детска педагогическа стая, през 2012 г. на територията на Трето РУ “Полиция” Пловдив са извършени 24 престъпления от 22 малолетни и непълнолетни лица, което показва намаляване на броя на престъпленията, извършени от тази категория лица, спрямо предходната 2011 година, когато 40 лица са извършили 43 престъпления. Най-честите престъпления са: кражби на имущество, унищожаване и повреждане, телесни повреди и употреба и притежание на наркотични вещества. По данни на инспекторите Детска педагогическа стая при Трето РУП, през 2012 г. на отчет са водени 85 лица. През периода няма лица, настанени в Поправителния дом в град Бойчиновци и в Дома за непълнолетни девойки при затвора в град Сливен. През 2012 г. 7 деца са станали жертва на престъпления, срещу 8 през 2011 г. и 30 потърпевши деца през 2010 г. Най–често децата са били обект на кражби. През 2012г. в Трето РУП е приложена мярка “Полицейска закрила” на 3 деца, от които 2 малолетни и 1 непълнолетно, и трите са настанени в специализирани институции. По програмата “Работа на полицията в училище” са изнесени общо 59 беседи , като са обхванати 12 училища и са обучени 51 паралелки.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!