Сряда, 30 Ноември 2022 09:34

Окончателен резултат от конкурс за длъжността младши експерт

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 НПКПМДСл

 

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 29.11.2022 Г. ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – ДИРЕКЦИЯ „ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП“

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто

 

  

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33 т.1

Коефи-

циент

 

Резултат

от интер-

вюто

Коефи-

циент

 

Окон-

чате-

лен ре-

зултат

1.Валентин Димитров Пандуров

120

5

155

3

1065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател:

           Янка Колева Сапунджиева …………п………………….

Членове:

  1. 1.инж. Илиян Николаев Козарев .…..п………………….

        

         2.   Петя Тенчева Филипова ……….…п…………………..

 

3. Манол Петков Митев ………………п…………………

        

         4. Георгена Петрова Кабакова …………п……………….

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!