Понеделник, 28 Ноември 2022 08:25

Система за определяне на резултатите от конкурс за длъжността Младши експерт

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, 4000, бул. Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

  

П Р О Т О К О Л   № 3

 

         Днес 23.11.2022 г. от 13.00 часа се проведе заседание на конкурсната комисия, комисията, определена със Заповед №22РД09-552/02.11.2022 г. на Кмета на Район „Северен” гр. Пловдив в състав:

         Председател: Стайко Веселинов Танев – Секретар

Членове:

  1. 1.инж. Илиян Николаев Козарев – Заместник-кмет
  2. 2.Янка Колева Сапунджиева – ВИД Директор дирекция

3. Манол Петков Митев – Главен юрисконсулт

4. Георгена Петрова Кабакова – главен експерт „Човешки ресурси“

 

проведе поредното си заседание и взе следните решения във връзка с провеждане на конкурса за Младши експерт.

        На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл:

  1. 1.Комисията приема следната система за оценяване на теста:

-         всеки въпрос с верен отговор получава по 5 точки;

-         комисията приема като минимален резултат 100 точки /20 верни отговора/ на теста.

-         до участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от теста е най- малко 100 точки.

  1. 2.На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, комисията определя:

-         коефициент 5 – за умножаване на резултатите от теста;

-         коефициент 3 – за умножаване на резултатите от интервюто;

3. А. Максималният резултат от теста е 125 точки, умножен с приетия от комисията коефициент „5“ прави 625 точки.

Б. Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е 28 точки като сбор от отговорите на всеки един от седемте въпроса от критериите за преценка при провеждане на интервюто, съгласно приложение №5 от НПКПМДСл, умножен с коефициент „3” е 84 точки, дадени от всеки един от членовете на комисията.

В. Минималният резултат от теста и интервюто, умножен с така приетите коефициенти е 920 точки.

Г. Максималният резултат от теста и интервюто, умножен с така приетите коефициенти е 1150 точки.

НПКПМДСл.

4. На основание чл. 34, ал.6 от НПКПМДСл, комисията определя продължителността на провеждане на теста – 1 час.

5. На основание чл.37, ал. 1 от НПКПМДСл, комисията определя за проверяване на тестовете, съобразно определената от нея система, следните членове:

         - Манол Петков Митев

         - Янка Колева Сапунджиева

-   Георгена Петрова Кабакова

6. Комисията приема интервюто на издържалите теста кандидати да се проведе на 29.11.2022 г. от 13:00 часа в залата на административната сграда на Район „Северен”, намираща се на бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а.

         7. Комисията възлага на Георгена Петрова Кабакова да уведоми за резултата чрез писмено съобщение или чрез електронна поща или телефон, ако кандидатите са посочили такива, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто съгласно чл.37, ал. 2 от НПКПМДСл.

         8. Поради изчерпване на дневния ред комисията прекрати работата си.

                                                                                                                

 

Председател:

           Стайко Веселинов Танев ……………п………………….

 

         Членове:

1. инж. Илиян Николаев Козарев ..……п………………..

 

2. Янка Колева Сапунджиева …………п………………….

 

3. Манол Петков Митев ………..………п…………….....

   4. Георгена Петрова Кабакова …………п……………….

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!