Сряда, 02 Ноември 2022 10:29

Обява за конкурс за длъжност Младши експерт

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, 4000, бул. Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността Младши експерт

В Дирекция „Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и отбранително мобилизационна подготовка”

І.Нормативни изисквания за длъжността :

  1. 1. Минимална степен на образование – професионален бакалавър      
  2. 2. Минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши
  3. 3. Минимален размер на основната заплата – 800 лв. при спазване на условията на чл.3, ал.2 от   Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

ІІ. Специфични изисквания :

1.Висше образование – предпочитани специалности: Икономика, Правни науки, Стопански науки

2.Аналитична компетентност

3.Комуникативна компетентност

4.Познаване и ползване на съответните нормативни актове, професионална компетентност

5.Фокус към клиента, ориентация към резултатите

6.Способност за работа в екип

7.Дигитална компетентност

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

 

ІІІ. Съгласно длъжностната характеристика:

1. Участва в процеса на приемане и обработка на заявления на граждани и юридически лица за услуги предоставяни от отдел „Стопански дейности“.

2. Подготвя разрешения за удължено работно време, по реда на Наредба на Община Пловдив за осигуряване на обществения ред, следи за тяхната комплектованост и пълнота.

3. Подготвя разрешения за ползване на терен общинска собственост за търговска дейност, съгласно действащата нормативна уредба в Община Пловдив.

4. Участва в Експертна работна група (ЕРГ) за Категоризиране на туристическите обекти.

5. Води и поддържа актуално състояние на регистрите, които се водят в отдела.

6. Следи и спазва изискванията на нормативните документи в областта си, като извършва регулярни проверки за изменения на последните.

7. Отговаря на жалби, писма, заявления и др., дава консултации на граждани и/или юридически лица, във връзка с компетенциите си.

8. Подготвя тръжни и/или конкурсни процедури, както по Закона за общинската собственост, така по относимите Наредби на Община Пловдив, участва при сключване на договори, допълнителни споразумения, прекратяване на договори за наем/съответно разрешения за ползване.

9. Упражнява контрол по своевременното изпълнение на задълженията по сключените договори за наем/ разрешения за ползване.

10. Участва в комисии и работни групи по компетентност.

11. Извършва регулярни и/или извънредни проверки на търговски обекти в границите на своите правомощия.

12. Извършва регулярно вписванията за административния регистър на данни, касаещи стопанската дейност.

13. Работи с финансово отчетна Система за отчитане на собствени приходи на общините. Подготвя анализи, отчети и справки.

14. Участва в регистрацията на етажната собственост под формата на общо събрание и сдружение на собствениците по ЗУЕС.

15.Изпълнява функциите на длъжностно лице по връчване на актове и наказателни постановления по чл.43 от ЗАНН.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители,

- интервю, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

На основание чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

 

V. Кандидатите да представят следните документи:

- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

- Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

- Автобиография

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата; ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3), в случай че кандидата притежава такъв.

-  Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител

         Документите се подават в деловодството на Район „Северен”, бул.”Цар Борис ІІІ - Обединител” № 22А в град Пловдив до 16,00 часа на 14.11.2022 г. лично или чрез пълномощник. Документи може да се подават и по електронен път чрез електронната поща на администрацията: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани с електронен подпис. При подаване на документите, кандидатите се уведомяват лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. Когато документите са подадени по електронен път информация за пречките за назначаване и длъжностна характеристика се изпращат на кандидата на посочения от него електронен адрес.

           

VI. Общодостъпно място:

     Интернет страницата на Район „Северен” - www.severen.bg и информационното табло, намиращо се в сградата на бул. „Цар Борис III Обединител” 22А, обявата да се публикувана и на rabota.bg

                

 

 

 

Стайко Танев

Секретар

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!