Сряда, 26 Октомври 2022 07:37

Обява: Публичен търг с явно наддаване за недвижим имот - публична общинска собственост

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, 4000, бул. Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за недвижим имот - публична общинска собственост:

ОБЕКТ

Начален минимален размер наем с ДДС

Стъпка на наддаване

Депозитна вноска

Недвижим имот - публична общинска собственост, терен с идентификатор 56784.503.39, попадащ в улична регулация, находящ се в                  гр. Пловдив, район „Северен”, северно от УПИ-I-503.38, жилищно застрояване, от кв. 17 – нов по регулационния план на кв. „Захарна фабрика” и „Тодор Каблешков”, ул. „Напредък”, срещу КАТ, площ 2810 кв. м., без акт за собственост – в улична регулация, включен в Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 46 на Общински съвет, взето с Протокол № 4 от 24.02.2022 г., Раздел ІІ.1.2.2, т. 4 – нежилищни имоти, предоставени за управление на район „Северен”, по смисъла на чл. 8, ал. 5 от ЗОС, под № 4.24 и Решение № 309 на Общински съвет, взето с Протокол № 14 от 21.07.2022 г., с предназначение на имота предмет на договора - за паркинг.

 

 

 

 

 

 

Терен с обща площ 2810 кв. м. – 1686 лв.

 

 

 

 

 

 

10 % от началната цена.

 

 

 

 

 

 

2 000 лв. с ДДС.

  1. 1.Внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация:

1.1.    Таксата за тръжните книжа е 500 лв. с ДДС и се закупуват от касата на район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 12 до 16:00 часа на 09.11.2022 г.

1.2.    Депозит за участие се внася до 16:00 часа на 09.11.2022 г.

1.3.    Подаване на тръжните документи става в деловодството на район „Северен”, стая № 13 от 8:30 часа до 16:00 часа на 09.11.2022 г.

  1. 2.Провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 10.11.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала / стая № 22 / на район „Северен”, находящ се на адрес: бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А.
  2. 3.Срок на договор за наем: 5 години от датата на подписване на договора.
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!