Вторник, 19 Юли 2022 13:08

Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, 4000, бул. Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността Главен юрисконсулт

В Дирекция „Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и отбранително мобилизационна подготовка”

І.Нормативни изисквания за длъжността :

  1. 1.Минимална степен на образование – Магистър      
  2. 2.Минимален професионален опит – не по-малко от 3 години или минимален ранг IV младши
  3. 3.Минимален размер на основната заплата – 800 лв. при спазване на условията на чл.3, ал.2 от   Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
  4. 4.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

ІІ. Специфични изисквания :

1.   Висше образование – Магистър, Специалност: Правни науки

2. Да притежава Удостоверение за придобита юридическа правоспособност – чл.17, ал.3 от АПК във връзка с чл.32, т.3 от ГПК

3.   Аналитична компетентност

4.   Комуникативна компетентност

5. Познаване и ползване на съответните нормативни актове, професионална компетентност. Познаване на действащото законодателство и следните нормативни актове: Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на личните данни, Закон за обществените поръчки, Закон за управление на етажната собственост, Закон за устройство на територията, както и всички действащи на територията на община Пловдив наредби.

Професионален опит не по-малко от 3 години юридически стаж.

6.   Фокус към клиента, ориентация към резултатите

7.   Способност за работа в екип

8.   Дигитална компетентност

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

ІІІ. Съгласно длъжностната характеристика:

  1. 1.Подготвя становища и разработва предложения за решения на правни проблеми свързани с дейността на администрацията на район „Северен”.
  2. 2.Участва в съставянето на проекти за административни актове и подготвя правни мнения по проекти за същите.
  3. 3.Участва при съставянето и съгласуването на заповеди, като ги парафира, дава мнение относно законосъобразността им, а при несъгласие прилага мотивирано мнение.
  4. 4.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП.

5.   Участва в подготовката на предложения от името на Кмета на Район „Северен” до Общински съвет при Община Пловдив.

6.   Съгласува, като парафира и дава мнение относно законосъобразността на актове, издадени от Кмета на район „Северен” по ЗУТ, ЗГР, НРПОТДОДЕГО, ЗОС, НРИРПРИЕ и други нормативни актове на Община Пловдив.

7.   Предприема необходимите правни действия за своевременно събиране вземанията на Община Пловдив – район „Северен” в определените от ръководителя случаи.

8.   Съгласува заповеди относно трудово-правни отношения , издавани от Кмета на район „Северен”.

9.    Съгласува документи по СФУК

10.   Самостоятелно или в екип изпълнява допълнителни задачи в рамките на професионалната си квалификация, възложени от Кмета на район „Северен”, Зам. Кмета и Секретаря на район „Северен”.

11.   Участва в работата на постоянни и временни комисии, сформирани със заповед на Кмета на район „Северен”.

12.   Извършва процесуално представителство по граждански, адмистративни и други дела, по който Район „Северен” е страна.

13.   Изпълнява и други задачи, възложени от директор дирекция „ФД,ЧР,ПО,ОК,СД и ОМП” на район „Северен”, Кмет и Заместник-кмет.

14.   Да изготвя документите свързани с дейността на органа по настойничество свързани с образуването и администрирането на делата в изпълнение на чл.174 от СК относно пълно или ограничено запретени лица.

ІV. Начин на провеждане на конкурса

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители,

- интервю, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

На основание чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Кандидатите да представят следните документи:

- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

- Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

- Автобиография,

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата; ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага,

- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3),

-  Копие на документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител,

-   Копие на документ за придобита юридическа правоспособност.

         Документите се подават в деловодството на Район „Северен”, бул.”Цар Борис ІІІ - Обединител” № 22А в град Пловдив до 16,00 часа на 01.08.2022 г. лично или чрез пълномощник. Документи може да се подават и по електронен път чрез електронната поща на администрацията: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани с електронен подпис. При подаване на документите, кандидатите се уведомяват лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. Когато документите са подадени по електронен път информация за пречките за назначаване и длъжностна характеристика се изпращат на кандидата на посочения от него електронен адрес.

Образците и длъжностната характеристика са на разположение в деловодството и на сайта на район „Северен”- Пловдив www.severen.bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VI. Общодостъпно място:

     Интернет страницата на Район „Северен” - www.severen.bg и информационното табло, намиращо се в сградата на бул. „Цар Борис III Обединител” 22А, обявата да се публикувана и на сайта rabota.bg.

                

 

 

 

Стайко Танев

Секретар

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!