Вторник, 21 Юни 2022 10:26

Инвестиционно предложение „Обособяване на Площадка № 2 за дейности по приемане, разглобяване и временно съхранение на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори“

   О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда Възложител, чрез РИОСВ-Пловдив

 

 

 

СЪОБЩАВА

 

         на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Обособяване на Площадка № 2 за дейности по приемане, разглобяване и временно съхранение на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори“ в ПИ с идентификатор 56784.508.231 по кадастралната карта на гр. Пловдив, с възложител „ВСВ-РЕЧИКЛИНГ“ ЕООД, с управител Светла Михайлова Хаджиева.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 22А;

РИОСВ – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

 

 

Дата на публикуване на обявата: 21.06.2022 г.

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!