Сряда, 24 Ноември 2021 13:53

Обявление

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 959004, факс: (032) 901161

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява на свободно място в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, в УПИ V – търговски комплекс, кв. 16 – нов, 9а – стар, по регулационния план на кв. „Филипово“, гр. Пловдив, за ситуиране на 1 /един/брой СПО(стационарен преместваем обект - павилион), по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ и служебно изготвена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ и Зона за търговия, одобрени с Протокол № 13, т. 1 от 28.09.2016г. на РЕСУТ при район „Северен”, за ситуиране на СПО - павилион, както следва:

- Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 12.00 кв.м. (4.00м./3.00м.) и с предназначение – заспортен тотализатор.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от25.11.2021г. до 08.12.2021г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление:деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 1.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за всеки обект, съгласно изискванията на §4 от ПЗР наНаредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

 

Допълнителна информация може да бъде получена в район „Северен“, на адрес гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 27 /тел. 032901163 и 0876674091/.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!