Петък, 29 Октомври 2021 12:16

Съобщаване на Протокол № 29, т. 7/17.09.2021г. на ЕСУТ при Община Пловдив за ПУП-ПРЗ за ПИ 56784.6.70 и 56784.6.71 по КК

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!