Понеделник, 25 Октомври 2021 12:16

Съобщава Решение №201,взето с Протокол №11/03.08.2021г. на Общински съвет-Пловдив за одобряване на ПУП-ПРЗ за част от кв.21 по ПУП-ПУР на жил.парк "Марица-Север"

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!