Понеделник, 04 Октомври 2021 07:44

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно място в имот – частна общинска собственост, находящ се вгр. Пловдив, в УПИ ІІ – 505.346, общинско и жилищно застрояване, кв. 4 по регулационния план на кв. „Филипово”, ПИ с идентификатор 56784.505.346 по КККР на гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 150 за ситуиране на 1 /един/брой СПО(стационарен преместваем обект - павилион), по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 9, т.17 от 01.10.2021г. на РЕСУТ при район „Северен”, за ситуиране на СПО - павилион, както следва:

- Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр.СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 90.00 кв.м. и с предназначение – за търговия, услуги и склад.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от05.10.2021г. до 18.10.2021г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление:деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 1.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за всеки обект, съгласно изискванията на §4 от ПЗР наНаредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

 

Допълнителна информация може да бъде получена в район „Северен“, на адрес гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 27 /тел. 032901163 и 0876674091/.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!