Понеделник, 04 Октомври 2021 07:43

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пловдив, район „Северен” обявява свободни места в имот –частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, в УПИ XXVIII-508.580, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, кв. 15 по регулационния план на СИЗ, ПИ с идентификатор 56784.508.580 по КККР на гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 28, за ситуиране на 2 /два/броя СПО (стационарен преместваем обект - павилион) по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 9, т. 16 от 01.10.2021г. на РЕСУТ, район „Северен” за ситуиране на СПО – павилион, както следва:

- Част от имот –частна общинска собственост за поставяне на 1 бр.СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 30.00 кв.м. и с предназначение – за търговия и услугипавилион № 1.

- Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр.СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 30.00 кв.м. и с предназначение – за търговия и услугипавилион № 2.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 05.10.2021г. до 18.10.2021г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление:деловодството на Община Пловдив – район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 1.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за всеки отделен обект, съгласно изискванията на §4 от ПЗР наНаредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!