Четвъртък, 08 Юли 2021 08:20

Обявление за СПО гр. Пловдив, ул. „Напредък”

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно място в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І – 503.38, жилищно застрояване, кв. 17 – нов /кв. 1 – стар/ по регулационния план на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, ПИ с идентификатор 56784.503.38 по КК на гр. Пловдив, ул. „Напредък” за ситуиране на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект - павилион), по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 5 от 01.07.2021г. на РЕСУТ при район „Северен”, за ситуиране на СПО - павилион, както следва:

- Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 30.00 кв.м. - /5.00м.6.00м/ и с предназначение – за търговия,услуги и склад.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 09.07.2021г. до 22.07. 2021г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 5.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!