Сряда, 24 Февруари 2021 16:51

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно место в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, в УПИ I – обществено обслужващи дейности, кв. 14 по регулационния план на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.503.343 по КККР на гр. Пловдив, ул. „Пантелей Генов” № 1 за ситуиране на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект - павилион) на площ от 14.76 кв.м, по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Протокол № 1, т. 13 от 22.01.2021г. и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 2, т. 7 от 11.02.2021г. на РЕСУТ при район „Севрен”, за разполагане на СПО - павилион, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на  1 бр. СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 14.76 кв.м.  и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 25.02.2021г. до 10.03.2021г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 5.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!