Петък, 30 Октомври 2020 10:28

Инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка с четири клетки за ръчно измиване на автомобили с тръбен кладенец и паркинг""

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност:

„Изграждане на автомивка с четири клетки за ръчно измиване на автомобили с тръбен кладенец и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 56784.503.398, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив,       обл. Пловдив, с възложител „ЕЙ ДЖИ ПАРТНЪРС 2020“ ООД.

      Лице за контакти: Надя Чолпанова – Главен инспектор „Екология и чистота”,        тел.: 032 901165 и Галя Петкова – Старши специалист „Екология и чистота”,                тел.:  032    901165.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!