Вторник, 09 Юни 2020 15:16

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Потребители по Програмата, могат да бъдат хора:
• с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
• на възраст над 65 г., които нямат решение на ТЕЛК;
• живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.
2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.
3. Помощ за поддържане на лична хигиена–подпомагане при събличане/обличане, къпане, поставяне в инвалидна количка и др.
4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето.
5. Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата и попадащи в целевата група, лично или чрез техен пълномощник/законен представител, подават Заявление-декларация за включване в Програмата в администрацията на Район „Северен", Община Пловдив.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0878 37 10 66 – МАРИЯ ПЕНЧЕВА

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!