Петък, 20 Март 2020 16:01

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт „В и К”

Приложение № 4

към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г, в сила от 31.01.2020 г.)

                                     ПРОТОКОЛ
                               за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността     Старши експерт „В и К”

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

1.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

1.3. Автобиография

1.4. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен

1.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/ или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3)

1.6. Копие от документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител.

   2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Минимална степен на образование – бакалавър

       2.2. Минимален професионален опит – 1 години или минимален ранг V младши

2.3. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

         и специфични изисквания :

1.   Висше образование – магистър водоснабдяване и канализация

2. Организационна, комуникационна, лидерска, управленска компетентност

3.   Познаване и ползване на съответните нормативни актове

4.   Фокус към клиента

5.   Способност за работа в екип

6.   Дигитална компетентност

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, конто се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността2

Основание за недопускане

Ташо Илиев Милковски

да

да

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ташо Илиев Милковски

          

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 27 март от 10.00 часа.

в сградата на район Северен- бул.Цар Борис III Обединител“ № 22А в заседателна зала №22

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1./не се чете/

2. /не се чете/

        3. /не се чете/

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!