Вторник, 17 Септември 2019 13:02

Свободни места в имот – публична общинска собственост за поставяне на 4 / четири / броя СПО (стационарни преместваеми обекта) - О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 959004, факс: (032) 901161

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободни места в имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І - за гробища в кв. 1 по регулационния план на Гробища до Рогошко шосе, гр. Пловдив, за поставяне на 4 / четири / броя СПО (стационарни преместваеми обекта) по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на ПИ с идентификатор 509.13; 509.18 и 509.119, южно от УПИ І - за гробища в кв. 1 по регулационния план на Гробища до Рогошко шосе, гр. Пловдив, както следва:

Обект 1 - част от имот - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 30 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Обект 2 - част от имот - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 15 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Обект 3 - част от имот - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 15 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Обект 4 - част от имот - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 15 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 17.09.2019 г. до 20.09. 2019 г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа;

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2;

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!