Петък, 15 Декември 2017 13:51

„Северен” отчете своя социален проект „Услуги за по-добър живот”

Проектът на район „Северен” „Услуги за по-добър живот” BG05M9OP001-2.002-0223-C001, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” и осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз, бе подписан от инж.Ральо Ралев на 30.11.2015 г. и бе изпълняван при високо качество на социалните услуги два месеца повече от първоначално предвидените 20 за работа с потребителите. Дейностите по проекта се разгърнаха в полза на 125 лица от целевите групи и осигуриха напълно безплатна социална подкрепа на жители от района, гарантираща тяхната по-успешна социална адаптация и минимизираща рисковете от институционализиране. Безвъзмездната финансова помощ за проекта на стойност 491 771 лева бе насочена към задоволяване на потребностите от здравни и социални грижи на хора с увреждания и техните семейства и на хора над 65-годишна възраст, които са с ограничени възможности за самообслужване или напълно са лишени от такива. Целта на проекта бе подобряване качеството на живота им чрез достъп до социални и здравни услуги и осигуряване на по-висока степен на независимост, активност и осмисленост на битието им, както и на социална интеграция. За ефективно задоволяване на потребностите на гражданетите от целевите групи от специфични грижи беше организирана дейността на Център за почасово предоставяне на услуги от социално включване в семейна среда или в общността на район „Северен”. В него работиха двама социални работници, както и екип от специалисти, които почасово осъществяваха грижите личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Към Центъра за предоставяне на услугите бяха назначени почасово и медицинска сестра, психолог, рехабилитатор и шофьор, чиито ангажименти бяха в полето на специфичните потребности на потребителите, включително от удобно придвижване в рамките на града и извън него. Служителите на Центъра преминаха необходимото за дейността си начално и надграждащо обучение, за да бъдат максимално ефективни в работата си с лицата от целевите групи. Заявявана в десетки благодарствени писма и при лични срещи, позитивната оценка на потребителите по проекта е всеобща, защото чрез проектните дейности те са получили шанс да имат грижи в домашна среда, да общуват и да споделят, да се чувстват защитени и център на внимание, да пътуват удобно и безплатно до важни за тях дестинации, да реализират жизнените си потребности по достоен начин. На 14.12.2017 г. бе проведена заключителна пресконференция по проекта, която предостави на обществеността богата информация за развоя на проектните начинания, за специфичните дейности, осъществявани през двегодишния период на работа на екипа, за начина, по който хората от целевите групи получиха ефективна социална подкрепа. Вълнуващите думи на инж.Р.Ралев и на ръководителя на проекта Кр.Асенов изразиха благодарност към всички, които работиха за успешната реализация на начинанието. Изразените от гостите мнения показаха колко силно впечатление им е направила презентацията за свършената работа, колко много добрини за хората от целевите групи са били извършени. Разработен и спечелен в отговор на потребностите на стотици граждани на район „Северен”, проект „Услуги за по-добър живот” BG05M9OP001-2.002-0223-C001 чрез своя екип от специалисти даде пример за висока отговорност и изявен професионализъм в полза на граждани, които имат потребност от социалната ангажираност на обществото.

Изготвил: Нели Нончева, координатор по проект

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!