Вторник, 26 Септември 2017 08:01

Отчет за напредък по проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ, юни - август 2017 г.

В район „Северен” продължи успешното осъществяване на проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” и през месеците юни - август 2017 година. За екипа по организация и управление на проекта този период бе свързан със стремеж все по-качествено да се реализират дейностите, насочени към многобройните потребители на услугите.

     Към състава на обгрижваните лица се приобщиха 7 нови потребители, а двама потребители, ползващи до момента само медико-социални услуги, получиха възможност да станат пълноправни потребители на услугите и да имат свои асистенти у дома. Това е нова съществена крачка напред към удовлетворяване на големите очаквания за включване в проектните дейности и на потребители, и на асистенти Основна цел на екипа по организация и управление на проекта продължи да бъде оптимизиране на качеството на предоставяните услуги, като се прилагаше интегриран подход при решаването на проблемите на хората от целевите групи. Изключително ползотворно се реализираха грижите от страна на личните асистенти, като през отчетния период 42 потребители получиха услугата при отработени общо 6166 часа. Социалните асистенти обгрижиха 12 потребители при изработени общо 1544 часа; седем домашни санитари се грижиха за 17 потребители при изработени общо 1817 часа. Чувствително нарастване на броя на часовете за обгрижване има при услугата „личен асистент” и само острата липса на асистенти попречи да бъдат подобрени показателите и за другите два типа услуги. В резултат на тази професионална активност имаме осигурена ежедневна грижа за живота, здравето самочувствието, емоционалната подкрепа и семейния уют на 71 потребители. Към това добавяме и успешната реализация на интегрираните социално-здравни услуги, осъществявани от рехабилитатор, медицинска сестра и психолог, чието съдействие 44 потребители високо ценят. Много голям плюс за всички потребители бе възможността да ползват специализирания транспорт по проекта, включително извън рамките на града, което е голямо улеснение за тях, а и ги кара да се чувстват значими. Бяха удовлетворени очакванията на десетки потребители, за удовлетворяване на потребностите на които през отчетния период бяха извършени 75 курса. Продължена беше работата за разнообразяване на социалния живот на потребителите, особено на тези от третата възраст. През отчетния период продължиха да получават информация за проекта и кандидатстването по него много граждани на района, като на всички, подали заявления за участие в проектните дейности, е извършена своевременно социална оценка на потребностите. 

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!