Вторник, 27 Юни 2017 14:17

Отчет за напредък по проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”

Отчет за напредък по

проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”,

РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ,

март – май 2017 г.

   Осъществяваният в район „Северен” проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, може да бъде окачествен като много успешен след поредния отчетен период, обхващащ месеците март – май 2017 година. За екипа по организация и управление на проекта този времеви отрязък бе свързан с реализиране на дейности, насочени към най-ефективното реализиране на грижите за многобройните потребители на услугите.

     Към състава на обгрижваните лица се приобщиха 13 нови потребители и 9 нови асистенти, което бележи още една, при това съществена крачка напред към удовлетворяване на големите очаквания за включване в проектните дейности и на потребители, и на асистенти Основна цел на екипа по организация и управление на проекта продължи да бъде оптимизиране на качеството на предоставяните услуги, като се прилагаше интегриран подход при решаването на проблемите на хората от целевите групи. Изключително ползотворно се реализираха грижите от страна на 21 лични асистенти, като през отчетния период 35 потребители са получавали услугата при отработени общо 5239 часа. Седем социални асистенти обгрижваха 12 потребители при изработени общо 1604 часа; седем домашни санитари се грижиха за 23 потребители при изработени общо 1930 часа. И при трите групи потребители има чувствително нарастване на броя на часовете за обгрижване, което е показател за повишаване качеството на грижите за хората от целевите групи. В резултат на тази професионална активност имаме осигурена ежедневна грижа за живота, здравето самочувствието, емоционалната подкрепа и семейния уют на 70 потребители. Към това добавяме и успешната реализация на интегрираните социално-здравни услуги, осъществявани от рехабилитатор, медицинска сестра и психолог, чието съдействие потребителите високо ценят. Много голям плюс за всички потребители бе възможността да ползват специализирания транспорт по проекта, включително извън рамките на града, което е голямо улеснение за тях, а и ги кара да се чувстват значими. Продължена беше работата за разнообразяване на социалния живот на потребителите, особено на тези от третата възраст. Изключително вълнуващи бяха прояви като честванията на рождени дни и организирането на изложби от изделия на нашите потребители и асистенти. През отчетния период продължиха да получават информация за проекта и кандидатстването по него много граждани на района, като на всички, подали заявления за участие в проектните дейности, е извършена своевременно социална оценка на потребностите.  

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!