Четвъртък, 27 Април 2017 10:33

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „УП-ПУП”

СПИСЪК  НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ „УП-ПУП” В ДИРЕКЦИЯ „УТ, ИП, ГРАО И ЖН”  В ОТДЕЛ „ИП, УП, КС, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА”  НА РАЙОН  „СЕВЕРЕН”

 

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата  за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със  Заповед  № 17РД09-121/05.04.2017г. на Кмета на Район  „Северен” Пловдив не допусна до конкурс Елица Станиславова Янева - не е представена диплома за завършено висше образование.

 

 

 

 

     Председател на комисията :   не се чете

                                              Десислава  Йорданова

 

         26.04.2017г.

гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!