Четвъртък, 06 Април 2017 10:31

длъжността главен експерт „Инвестиционни проекти, пътно строителство, ремонти и контрол по строителството”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А  тел: (032) 901162, факс: (032) 901161

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

за длъжността  главен  експерт „Инвестиционни проекти, пътно строителство, ремонти и контрол по строителството”   

 

          І.Нормативни изисквания за длъжността :

1. Минимална степен на образование  за длъжността  – бакалавър     

  1. 2.  Минимален професионален опит за  длъжността    –  2 години,  минимален ранг  ІV младши

3. Минимален размер на основната заплата  от 460 лв.

4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител    

          ІІ. Специфични изисквания :

1.   Висше  образование /инженер/     

2.   Организационна и комуникационна компетентност

3.   Познаване и ползване на  съответните нормативни актове

4.   Фокус към клиента

5.   Способност за работа в екип

6.   Компютърна  компетентност

 

ІІІ.Съгласно длъжностната характеристика – главен  експерт „Инвестиционни проекти, пътно строителство, ремонти и контрол по строителството”:   

 

1. Всички дейности свързани с инвестиционно проектиране, капитално строителство и техническата инфраструктура в район “Северен”

2..Участва  и докладва преписки в работата на районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/.

3.Разглежда и дава становища по внесените за одобряване инвестиционни проекти, устройствени схеми и работни устройствени планове /РУП/.

4. Изготвя отговори по заявления и искания на граждани  и юридически лица.

5. Извършва служебно огледи на място и участва в изготвянето на служебни проекти и устройствени схеми за общински обекти.

6. Участва в комисии

   7. Познава и ползва общодържавните и общинските законови и други нормативни документи в областта на устройството на територията и кадастъра, правилниците на общинската администрация.

        ІV. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю

 

        V. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

/Образците на документи и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност  са на разположение в деловодството и сайта на район „Северен”- Пловдив/

3. Автобиография

4.  Копие от документ за завършено висше образование

5. Документ, удостоверяващ общия  трудов стаж и професионален  опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3), ако лицето притежава такъв.

         6. Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител

         

  Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ  Обединител” № 22а  в стая № 2 до 16,30 часа на  20  април 2017г.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!