Четвъртък, 06 Април 2017 10:29

длъжността юрисконсулт

 

О Б Щ И Н А    П Л О В Д И В – РАЙОН СЕВЕРЕН

гр. Пловдив, 4003, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”,  тел: (032) 901 160,  (032) 959004

 e-mail: severen.bg

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

                             за длъжността   юрисконсулт

       І.Нормативни изисквания :

 1. 1.Минимална степен на образование – Магистър     
 2. 2.Минимален професионален опит – не се изисква  или  минимален ранг  V младши
 3. 3.Минимален размер на основната заплата – 460лв.
 4. 4.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител    

      ІІ. Специфични изисквания :

 1. 1.Организационна и комуникационна компетентност
 2. 2.Компетентност, свързана с познаване и ползване на  съответните нормативни актове
 3. 3.Фокус към клиента
 4. 4.Способност за работа в екип
 5. 5.Компютърна  компетентност

      ІІІ.Съгласно длъжностната характеристика – юрисконсулт:

 1. Участва в подготовката на  становища и разработване на  предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията на район „Северен”.
 2. Участва в съставянето на проекти за административни актове и подготвя правни мнения по проекти за същите.
 3. Участва при съставянето и съгласуването на заповеди, като ги парафира, дава мнение относно законосъобразността им, а при несъгласие прилага мотивирано мнение.
 4. Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП.
 5. Съгласува, като парафира и дава мнение относно законосъобразността на актове, издадени от Кмета на район „Северен” по ЗУТ, ЗГР, НРПОТДОДЕГО, ЗОС, НРИРПРИЕ и други нормативни актове на Община Пловдив.
 6. Съгласува  заповеди относно трудово-правни отношения , издавани от Кмета на район „ Северен”
 7. Съгласува  документи по СФУК
 8. Самостоятелно или в екип изпълнява допълнителни задачи в рамките на професионалната си квалификация, възложени от Кмета на район „Северен”, Зам. Кмета  и Секретаря на район „Северен” и Директор дирекция „ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП”.

    ІV. Начин на провеждане на конкурсачрез решаване на тест и интервю

       V. Кандидатите да представят следните документи:

 

1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 от Наредбата за   провеждане на конкурси за държавни служители.

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

3. Автобиография.

4. Копие от документ за завършено висше образование- заверен от кандидата „Вярно с оригинала”.

5. Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, заверен от кандидата „Вярно с оригинала” .

6. Удостоверение за придобита  юридическа правоспособност,  заверено от кандидата „Вярно с оригинала”.

   Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ  Обединител” № 22а  в стая № 2 до 16,30 часа на  20  април 2017г.

 

           

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!