Четвъртък, 06 Април 2017 10:27

младши експерт „Устройствено планиране- подробни устройствени планове”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А  тел: (032) 901162, факс: (032) 901161

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

за длъжността  младши   експерт  „Устройствено планиране- подробни устройствени планове”

          І.Нормативни изисквания за длъжността :

1. Минимална степен на образование  за длъжността  – професионален  бакалавър     

  1. 2.  Минимален професионален опит за  длъжността    –  не се изисква,  минимален ранг  V младши

3. Минимален размер на основната заплата  от 460 лв.

4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител    

          ІІ. Специфични изисквания :

1.   Образователна степен – магистър – „Архитектура”     

2.   Организационна и комуникационна компетентност

3.   Познаване и ползване на  съответните нормативни актове

4.   Фокус към клиента

5.   Способност за работа в екип

6.   Компютърна  компетентност

 

ІІІ.Съгласно длъжностната характеристика – младши експерт  „Устройствено планиране- подробни устройствени планове”:

 1.Подготвя скици - визи  за проучване и проектиране.

 2.Определя таксите за извършване на административно - технически услуги.

 3.Участва  и докладва преписки в работата на районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/.

 4.Разглежда и дава становища по внесените за одобряване инвестиционни проекти, устройствени схеми и работни устройствени планове /РУП/.

 5. Подготвя нареждания  за изработване на РУП и заповеди за одобряването им.

  6. Определя обхват на съобщаване на план за ПУП-ПРЗ и РУП.

  7. Изготвя отговори по заявления и искания на граждани  и юридически лица.

  8. Извършва служебно огледи на място и участва в изготвянето на служебни проекти и устройствени схеми за общински обекти.

  9. Участва в комисии

10. Познава и ползва общодържавните и общинските законови и други нормативни документи в областта на устройството на територията и кадастъра, правилниците на общинската администрация.

        ІV. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю

 

        V. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

/Образците на документи и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност  са на разположение в деловодството и сайта на район „Северен”- Пловдив/

3. Автобиография

4.  Копие от документ за завършено висше образование

5. Документ, удостоверяващ общия  трудов стаж и професионален  опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3), ако лицето притежава такъв.

         6. Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител

         

  Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ  Обединител” № 22а  в стая № 2 до 16,30 часа на  20  април 2017г.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!