Вторник, 28 Март 2017 10:45

Отчет за напредък по проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ, декември 2016 г.– февруари 2017 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН “СЕВЕРЕН”

 

ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ, ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Отчет за напредък по

проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”,

РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ,

декември 2016 г.– февруари 2017 г.

 

   Осъществяваният в район „Северен” проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, може да бъде окачествен като много успешен след поредния отчетен период, обхващащ месеците декември 2016 – февруари 2017 година. За екипа по организация и управление на проекта този времеви отрязък бе пренаситен с дейности, насочени както към най-ефективното реализиране на грижите за многобройните потребители на услугите, така и към онези от тях, които по обективни причини го напуснаха. Писмо на МТСП 9117-1 от 02.02.2017 г. постави пред екипите, работещи по схема „Независим живот”, неотложната необходимост да прекратят договорните отношения с деца с увреждания с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, както и с техните родители, до този момент лични асистенти на децата си. Този свръхделикатен момент от реализацията на проекта бе осъществен с висок професионализъм и още по-висок морал от страна на екипа по управление на проекта, което предопредели изключително цивилизования начин, по който досегашните потребители по проекта и доставчиците на социални услуги за тях се оттеглиха от „Услуги за по-добър живот”, район „Северен”. Същевременно бяха удовлетворени потребностите от обгрижване на нови потребители деца с увреждания с определени под 90 на сто вид и степен на увреждане, които чакаха ред да бъдат включени като потребители, а техните майки - да станат асистенти на болните си деца. През отчетния период бяха осигурени и допълнителни бройки доставчици на услуги, което не позволи да бъдат ощетени очакванията и потребностите на потребителите – хора над 65 години в невъзможност да се самообслужват. Основна цел на екипа по организация и управление на проекта продължи да бъде оптимизиране на качеството на предоставяните услуги, като се прилагаше интегриран подход при решаването на проблемите на хората от целевите групи.

   Изключително ползотворно се реализираха грижите от страна на личните асистенти, като през отчетния период 37-ма потребители са получили услугата при отработени общо 3656 часа. Седем социални асистенти обгрижваха 15 потребители при изработени общо 1432 часа; седем домашни санитари се грижиха за 20 потребители при изработени общо 1884 часа. В резултат на тази професионална активност имаме осигурена ежедневна грижа за живота, здравето самочувствието, емоционалната подкрепа и семейния уют на 72-ма потребители. Към това добавяме и успешната реализация на интегрираните социално-здравни услуги, осъществявани от рехабилитатор, медицинска сестра и психолог, чието съдействие потребителите високо ценят. Много голям плюс за всички потребители бе възможността да ползват специализирания транспорт по проекта, което, особено в тежките зимни месеци, беше голямо улеснение за тях. Продължена беше работата за разнообразяване на социалния живот на потребителите, като се приложиха нови форми за ефективното им социално приобщаване. През отчетния период продължиха да получават информация за проекта и кандидатстването по него много граждани на района, като на всички, подали заявления за участие в проектните дейности, е извършена своевременно социална оценка на потребностите.

   Екипът по организация и управление на проекта подготвя в срок и с високо качество отчетните си документи пред Управляващия орган – Министерството на труда и социалната политика.

 

 

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!