Петък, 10 Март 2017 11:03

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ,

ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ, ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  КАНДИДАТИ ЗА

ПОЗИЦИЯТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ,

по Заповед №17РД09-65/07.03.2017 г. на Кмета район „Северен”, Пловдив

 

За длъжността „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

След разглеждане и проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания Комисията за подбор на екипа, назначена със Заповед №17РД09-65/07.03.2017 г. на Кмета район „Северен”, Пловдив, реши:

Допуска до събеседване  следните кандидати за длъжността „Личен асистент” в Център за почасово предоставяне на социални услуги за социално включване:

  1. Румяна Георгиева Симидчиева
  2. Маргарита Димитрова Маджарова
  3. Силвия Ташкова Василева
  4. Иванка Георгиева Куцарова
  5. Тодор Станчев Станчев

Няма недопуснати кандидати за позицията

 

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 13.03.2017 г. от 14.30ч. в конферентната зала на кметството на район „Северен”, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22 А.

 

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!