Понеделник, 20 Февруари 2017 10:14

ОБЯВА ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТ АСИСТЕНТ (ЛИЧЕН,СОЦИАЛЕН,ДОМАШЕН ПОМОЩНИК) ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА НАД 65-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ОБЯВА

 

Кметът на район „Северен”, в качеството си на бенефициент по Проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020г.„Независим живот”,

 

обявява конкурс за длъжността

АСИСТЕНТ(личен, социален, домашен помощник)

за хора с увреждания и възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничени възможности за самообслужване

 

Месторабота: район „Северен”, Пловдив

Заетост: непълен работен ден - 4 часа

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец
 • Копие на документ за самоличност и оригинал за сверяване
 • Автобиография
 • Копие на диплома за завършено образование и оригинал за сверяване
 • Копие на трудова книжка
 • Медицинско свидетелство
 • Служебна бележка от Център за психично здраве
 • Служебна бележка от Бюро по труда(ако е налична)
 • Служебна бележка от месторабота(ако кандидатът работи)
 • Копие на пенсионно разпореждане(когато е приложимо)
 • Сертификат/и за завършени обучителни курсове по аналогични проекти
 • Пълномощно(свободен текст) – в случай че заявлението не се подава лично от кандидата
 • Свидетелство за съдимост се предоставя след избора на кандидата за работата

 

Кандидатите, отговарящи на условията за заемане на длъжността, ще бъдат класирани след събеседване.

 

Документите се подават в: район „Северен”, Община Пловдив, ул. „Цар Борис ІІІ Обединител” №22 А, всеки ден от 21.02. до 28.02.2017 г., от 9,00 до 16,00 ч. в стая №17. Телефон за справка: 032 901 174.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!