Сряда, 21 Декември 2016 10:16

Отчет за напредък по проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ

Отчет за напредък по

проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001

„УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”,

РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ

 

   Осъществяваният в район „Северен” проект BG05М9ОР001-2.002-0223-С001 „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” отчита още един етап от своята реализация – този за месеците октомври и ноември 2016 г., когато начинанието навлиза във втората половина от реализацията си, а плодовете от работата на социалния екип към Център за почасови услуги са повече от осезаеми.

   Налице е предоставяне на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на хората от рисковите групи, осигурявани при спазване на най-добрия интерес на потребителите чрез индивидуализиране на оценката за състоянието им и на грижата за тях. Основна цел на екипа по организация и управление на проекта е постоянно да се оптимизира качеството на предоставяните услуги, като се прилага интегриран подход при решаването на проблемите на хората от целевите групи, а и като се повишава опитността за работа на доставчиците на услугите в рискова и стресова среда, както и тяхното умение да общуват екипно по професионални проблеми.

   Изключително ползотворно се реализират грижите от страна на 20-те лични асистенти, като през отчетния период 33-ма потребители са получили услугата при отработени общо 2952 часа. Седем социални работници пък са обгрижили 12 потребители при изработени общо 1104 часа; от седмината домашни санитари са обгрижени 22-ма потребители при изработени общо 1368 часа. В резултат на тази дейност, осъществявана по изработени седмични графици, имаме осигурена ежедневна грижа за живота, здравето самочувствието, емоционалната подкрепа и семейния уют на десетки потребители, които имат в лицето на своите социални партньори солидна защита и незаменима помощ, давани в трудното им ежедневие на хора с увреждания и хора в социална изолация. Редом с тези услуги много успешно се реализират и интегрираните социално-здравни услуги, осъществявани от рехабилитатор, медицинска сестра и психолог, чието съдействие потребителите високо ценят. Тези специалисти са обхванали чрез грижите си десетки нуждаещи се от вниманието и компетентната им намеса, за да бъдат решавани проблеми на здравната, психологичната и социалната им адаптация. Много голям плюс за всички потребители е възможността да ползват специализирания транспорт по проекта, което им дава шанс да получат безплатна услуга „от врата до врата”, а и да бъдат подкрепени и да се чувстват защитени в търсенето на социални и здравни партньори, както и да реализират поне част от своите културни потребности.

   През отчетния период информация за проекта и кандидатстването по него са получили всички граждани на район „Северен”, пожелали такава, като заявления за участие в проекта са продължили да подават наши съграждани. На всички е направена експертна оценка на потребностите и те чакат своя ред, за да бъдат включени в програмата, ако се появи такава възможност. Осъществена е наситена с позитивни емоции програма за разнообразяване на социалния живот на потребителите, което е от съществено значение за укрепване на духа и мобилизиране на себезащитните им сили.

   Екипът по организация и управление на проекта подготвя в срок и с високо качество отчетните си документи пред Управляващия орган – Министерството на труда и социалната политика и съдейства на негови експерти да осъществяват своята мониторингова дейност.

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!