Сряда, 20 Май 2015 15:52

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

І. ОБЩИ ПРАВИЛА

 

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат поддържането на профил на купувача на район „Северен”- община Пловдив.

 

Чл.2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва публикуването на документи в профила на купувача на район „Северен”- община Пловдив, удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него при условията на Закона за електронното управление (ЗЕУ), както и редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки (ЗОП), в случаите, определени със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

ІІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА КЗК

 

Чл.3. Профилът на купувача представлява обособена част от интернет страницата на район „Северен” - община Пловдив (www.severen.bg), в която се публикуват документи във връзка с провеждани от район „Северен” процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

 

Чл.4. Профилът на купувача се поддържа от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване” на район „Северен” в съответствие с изискванията на ЗЕУ.

 

Чл.5. Длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване” на район „Северен” актуализира публикуваните данни в предвидените от ЗОП срокове или ако такива не са уредени в закона – съгласно сроковете, уредени в настоящите вътрешни правила.

 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА КЗК

 

Чл.6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

1. предварителните обявления;

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. документациите за участие в процедурите;

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;

5. разясненията по документациите за участие;

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;

19. становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) по запитвания на район „Северен” , в качеството му на възложител;

20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато район „Северен” в качеството му на възложител, не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, осигуряващи публичността и прозрачността на провежданите от КЗК процедури по реда на ЗОП.

 

Чл.7. (1) В документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

(2) Заличаването на информация се извършва от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване” на район „Северен” по указание председателя на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура. Юристът, който е член на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура, предава в двудневен срок документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача на длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване, което е отговорно за публикуването им в профила на купувача.

 

Чл.8. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в РОП, и документациите за участие в процедурите се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на тяхното издаване или изготвяне, а ако подлежат на изпращане в АОП – в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

 

Чл.9. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача на район „Северен” в 30-дневен срок, считано от:

  1. сключването на договорите или на допълнителните споразумения;

  2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

  3. освобождаването на гаранция;

  4. получаването от на район „Северен” в качеството му на възложител на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него;

  5. създаването на съответния друг документ;

 

Чл.10. (1) Документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна процедура по ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача на район „Северен”, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.

 

Чл.11. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка;

 

 

 

 

 

 

ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

Чл.12. Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача на район „Северен” от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужванев първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

 

Чл.13. (1) Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се публикуват от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужванев профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

(2) В случаите по чл. 64 от ЗОП, при ползване на възможностите за съкращаване на сроковете, решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се публикува в профила на купувача, в деня на публикуване на обявлението и решението за откриване на процедура в РОП.

 

Чл.14. Секретарят на район „Северен, който, съгласно Вътрешните правила на район „Северен” за възлагане на обществени поръчки, осъществява контрол за своевременното публикуване документи в профила на купувача, извършва проверка на публикуваната информация в РОП на АОП и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им.

 

Чл.15. При установени несъответствия Секретарят на район „Северен” информира възложителя, който взима решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.

 

Чл.16. Решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 ЗОП и променената документация за участие се публикуват от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен” в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

 

Чл.17. Разясненията по документацията за участие или разясненията по публична покана се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, най-късно в първия работен ден, следващ деня на уведомяване на лицето, поискало разясненията.

 

Чл.18. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен” в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

 

 

Чл.19. (1) Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях се публикуват от в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същите му се предоставят от съответния юрист, член на комисията за провеждане на съответната процедурата, най-късно в първия работен ден, следващ деня на изготвянето им.

(2) Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101г, ал.4 ЗОП, заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същите му се предоставят от съответния юрист, член на комисията за провеждане на съответната процедура, най-късно в първия работен ден, следващ деня на утвърждаването от възложителя, като едновременно с това се изпраща и на участниците.

 

Чл.20. Решенията за завършване на процедурите по чл. 38 от ЗОП се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същите му се предоставят от съответния юрист, член на комисията за провеждане на съответната процедура, в тридневен срок от изготвянето му, като едновременно с това се изпраща и на участниците.

 

Чл.21. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка се публикуват в профила на купувача длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същите му се предоставят от главният счетоводител, в 30-дневен срок от освобождаването/задържането на гаранцията.

 

Чл.22. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях, договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях, рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях, както и допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същите му се предоставят от юрисконсулта, съгласувал същите, в 30-дневен срок от сключването им, съответно получаването от възложителя.

 

Чл.23. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същите му се предоставят от главният счетоводител, в 30-дневен срок от извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания.

 

Чл.24. Информация за изпълнението на съответния договор или етап от него се публикува в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същата му се предоставя от посоченото в договора лице, осъществяващо контрол по изпълнението на същия.

 

Чл.25. Информация за датата и основанието за приключване на изпълнените договори се публикува в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същата му се предоставя от главния счетоводител в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП, а за договорите, сключени въз основа на публична покана - в 30-дневен срок от създаването на съответния документ.

 

Чл.26. Информация за датата и основанието за прекратяване на договори се публикува в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същата му се предоставя от юрисконсулта, съгласувал прекратяването - в 30-дневен срок от създаването на съответния документ.

 

Чл.27. Информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на всеки договор се публикува в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен”, като същата му се предоставя от главният счетоводител, в 30-дневен срок от освобождаването на гаранцията или създаването на съответния документ.

 

Чл.28. Публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване на район „Северен” в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

 

Чл.29. Вътрешните правила на район „Северен” по прилагането на ЗОП се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване, в 30-дневен срок от утвърждаването или приемането им.

 

 

Чл.30. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите от район „Северен” процедури се публикуват в профила на купувача от длъжностно лице от отдел „Информационно обслужване, веднага щом е налице необходимост от публикуването на такава информация.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тези Вътрешни правила са утвърдени от Кмета на район „Северен” със Заповед № 15РД09-185/19.05.2015г., на основание чл. 22г. от ЗОП

§2. Контролът по изпълнението на настоящите Вътрешни правила се осъществява от Секретаря на район „Северен”.

§3. Вътрешните правила влизат в сила, считано от 01.10.2014 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!