Четвъртък, 24 Януари 2013 11:10

ГРАО

Отдел "ГРАО" се намира на улица "Ален мак" № 4. Телефон: 032 95 17 70.
Работно време с граждани 08:30 -  17:00

 

 

 

Наименование   на услугата

Прилагани   документи

Нормативни   документи /основание за издаване/

Такса

в лева

1.

Заявление за промяна на постоянен адрес

 

/Формуляр/

Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, документи по гражданско състояние, документ за собственост или договор за ползване и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец /чл. 92, ал.3 от ЗГР /, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

 

 

Чл. 92 и 95 ЗГР, Чл. 138 Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на МРРБ, ЗМДТ

 

2.00

 

 

 

 

2.

Издаване на Удостоверение за потвърждение на постоянен адрес

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

Чл. 24 ЗГР, Чл. 22 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

2.00

 

 

 

 

3.

Издаване на Удостоверение за промени /история/ на постоянен адрес

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

Чл. 24 ЗГР, Чл. 24 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

 

2.00

 

 

 

4.

Адресна карта за промяна на настоящ адрес

 

/Формуляр/

Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, документ за собственост или договор за ползване и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

 

 

Чл. 92 и 96 ЗГР, Чл. 138 Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на МРРБ, ЗМДТ

 

1.00

 

 

 

 

5.

Издаване на Удостоверение за потвърждение на настоящ адрес

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР, Чл. 23 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

1.00

 

 

 

 

6.

Издаване на Удостоверение за промени /история/ на настоящ адрес

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР

Чл. 25 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП

ЗМДТ

 

1.00

 

 

 

 

7.

Издаване на Удостоверение за наследници

 

Искане по образец подадено от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, препис – извлечение от акт за смърт, при необходимост и други документи.

 

 

 

Закон за наследството,

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 9 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

3.00

 

 

 

 

8.

Издаване на Удостоверение за семейно положение

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при необходимост документ за семейно положение.

 

 

 

Чл. 24 ЗГР, Чл. 13 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

 

4.00

 

 

 

9.

Издаване на Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при необходимост документ за семейно положение.

 

 

 

Чл. 24 ЗГР , Чл. 14 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

 

3.00

 

 

 

 

10.

Издаване на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при необходимост документ за семейно положение и др. документи.

 

 

 

 

Чл. 24 ЗГР , Чл. 15 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

 

2.00

 

 

 

 

11.

Издаване на Удостоверение за родените от майката деца

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 24 ЗГР , Чл. 16 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

4.00

 

 

 

12.

Издаване на Удостоверение за правно ограничение

Искане по образец подадено лично (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 24 ЗГР , Чл. 17 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

13.

Издаване на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 18 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

2.00

 

 

 

 

14.

Издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, Удостоверение от МП за българско гражданство, Уведомително писмо за даден статут.

 

 

 

 

Чл. 24 ЗГР, Чл. 19 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

5.00

 

 

 

 

15.

Издаване на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, писмено съгласие,

официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

 

 

Чл. 24 ЗГР, Чл. 20 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

5.00

 

 

 

 

16.

Издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Декларация по образец от българския гражданин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 24 ЗГР , Чл. 21 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

 

5.00

 

 

 

 

17.

Издаване на Удостоверение за раждане – оригинал на новородено дете

Искане по образец подадено от родител или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 43 ЗГР, ЗМДТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безплатно

18.

Издаване на Удостоверение за раждане – дубликат и Многоезичен препис – извлечение от акт за раждане

Искане по образец подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

 

 

Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

 

 

19.

Издаване на Препис - извлечение от акт за смърт и Многоезичен препис – извлечение от акт за смърт

Искане по образец подадено от  законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ

4.00

 

 

 

 

20.

Издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Искане по образец подадено лично, от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

Чл. 38 ал. 4 ЗГР, ЗМДТ

2.00

 

 

 

 

21.

Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

ПЛЗПДДК, ЗМДТ

5.00

 

 

 

22.

Издаване на препис на документ или заверено копие

Искане по образец подадено лично, от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

Чл. 40 ЗГР, ЗМДТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

23.

Издаване на други удостоверения за факти и обстоятелства по гражданско състояние

Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

Чл. 3 ал.2

ЗГР, ЗМДТ

5.00

 

 

 

 

24.

Издаване на Уведомление относно признаване на чуждестранно

съдебно решение или административен акт по КМЧП

 

/формуляр/

 

Заявление по образец , подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, оригинал и легализиран превод на съдебно решение, Нотариално заверена декларация по чл. 117 КМЧП. /формуляр/

КМЧП, ЗМДТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

 

 

25.

Регистриране на акт за раждане на дете родено в чужбина

 

 

/формуляр/

Заявление по образец, подадено от родител или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, оригинал и легализиран превод на акт за раждане от чужбина.

 

Чл. 72 ЗГР, чл. 4 ал.3 Наредба №   РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на МРРБ, ЗМДТ

10.00

 

 

 

 

26.

Припознаване на дете

 

/формуляр/

Заявление образец / Декларация с нотариално заверен подпис подадено до длъжностното лице по гражданско състояние

 

Чл. 65 СК, чл.49 ЗГР

Безплатно

27.

Вписване на промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната.

Заявление подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

Чл. 73 и сл. ЗГР

Безплатно

Забележка:

  1. 1.Бърза услуга – срок до 3 работни дни, се заплаща удвоен размер на таксата
  2. 2.Експресна услуга – срок до 1 работен ден, се заплаща утроен размер на таксата.

 

 

Можете да заплатите на каса, с карта или по банков път в бюджетната сметка на Район "Северен".

Район "Северен" гр.Пловдив бул. "Цар Борис III Обединител" №22А

ЕИК 0004715040065       ДДС № BG000471504

IBAN: BG64IORT73753102001300    BIC: IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД    клон Пловдив

Примерно платежно!

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!