Четвъртък, 28 Април 2022 07:49

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В РАЙОН „СЕВЕРЕН”-

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

СТОЯН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ  НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

ДАТА: 01.03.2022 г.

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  В РАЙОН „СЕВЕРЕН”-

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите правила уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси, съгласно приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси при спазване на регламентирания в §3 от ПЗР на същата срок, наричана  за краткост Наредбата.

Чл.2. Наредбата се прилага за служителите в местната администрация, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности.

Чл.3. (1) Декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ се подават на хартиен и на електронен носител  пред органа по назначаването.

(2) Лицата по чл. 81б, ал. 1 от Закона за държавния служител подават декларациите по ал. 1 пред органа по назначаването на приемащата администрация.

(3) Лицата по чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител подават декларациите по ал. 1 и пред двата органа по назначаването.

(4) Декларацията за имущество и интереси се подава:

1. в срок един месец от заемането на длъжност в район „Северен

2. ежегодно до 15 май за работещите по служебно и трудово правоотношение – за предходната календарна година на основание чл. 38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Тази декларация съдържа раздел „Имущество“ и в нея се декларират имущество и доходи към 31 декември на предходната година. В ежегодната декларация не подлежи на деклариране цялото притежавано имущество (като при встъпителната декларация), а само това, което е придобито/отчуждено за годината на деклариран. Образец на декларацията е достъпен на интернет страницата на Комисията: www.caciaf.bg

 (5) При промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите или при предсрочно погасяване на задължения и кредити лицата  подават съответно декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите или за произхода на средствата в частта за имущество в срок един месец от настъпването на промяната.

(6) В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и интереси съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки.

(7) Декларация за несъвместимост и декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост се подава в сроковете, предвидени в чл.36 от ЗПКОНПИ.

(8) В срок един месец от изтичането на сроковете по ал. 4 за подаването на декларациите  комисията  изготвя доклад до органа по назначаването за неподадените в срок декларации.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

 

Чл. 4. (1) Проверката на декларациите се извършва от  комисия от служители, изрично овластени от органа по назначаването да осъществяват и тези функции.

(2) Органът по назначаването определя със заповед състава на комисията от служители , който е постоянен. Комисията се състои най-малко от трима редовни членове и един резервен, като при възможност в състава й се включва служител с юридическо образование и служители с най-малко две години професионален опит и образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.

(3) Членовете на комисията могат да бъдат освободени по тяхно мотивирано искане, както и при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от една година, при дисциплинарно наказание или при прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение.

(4) Комисията  приема решенията си с мнозинство повече от половината от състава си.

(5) Когато се извършва проверка на декларация на член на съответната комисия, той не участва в нея. В този случай на негово място участва резервен член.

   Чл. 5. (1)  Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ  може да подаде сигнал за нарушение до органа по назначаването.

(2) Всеки сигнал следва да съдържа:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис на подателя.

(3) Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

(4) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 2, т. 3 – 5.

(5) Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му в район „Северен”в деловодна система „Аксър-офис” и след резолюция на органа по назначаването се вписва в специален регистър. Органът по назначаването определя със заповед съдържанието на специалния регистър и служител, който въвежда и обработва данни в този регистър.

(6) Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

(7) Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.

(8) Всяко лице по чл. 1, ал. 2 от Наредбата може да подаде сигнал за нарушение на правата му при прилагането на тази наредба до органа по назначаването. За сигналите се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6. Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

Чл. 7. (1) Сигнал, който не е от компетентността на органа по назначаването се препраща незабавно на компетентния орган.

(2) Когато в сигнал се съдържат данни за извършено престъпление, органът по назначаването сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Чл. 8. (1) При подаден сигнал:

1.   не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;

2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;

3. се опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

    (2) При изпълнение на правомощията и функциите си  комисията от служители се ръководи от следните принципи:

1. законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност;

2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;

3. пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;

4. защита на информацията;

5. защита на лицата, подали сигнал;

6. координация и взаимодействие между държавните органи;

7. политически неутралитет.

Чл. 9. (1) При подаване на сигнал срещу служител  за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ или когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка, се извършва проверка на декларациите за имущество и интереси на това лице относно достоверността на декларираните факти. Проверката на декларациите се извършва в срок до два месеца и протича независимо от производството за установяване на конфликт на интереси или от дисциплинарното производство срещу същото лице. За сигнал се приема и предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл. 5, ал. 2, т. 3 – 5.

(2)   За  звената, за които с акт на органа по назначаването въз основа на приета от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество методология на оценката на корупционния риск в срок до 6 месеца от изтичането на сроковете по чл. 3, ал.4 и ал.6 се извършва проверка на декларациите за имущество и интереси.

(3)  Проверката на декларациите се образува със заповед на органа по назначаването. Заповедта се връчва на проверяваното лице.

(4) Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи и други институции, до които комисията  има осигурен достъп.

(5) Проверката не обхваща фактите от декларациите за имущество и интереси, за които органите и проверяващите по тази наредба не са оправомощени по специален закон да поискат и да получат съответната информация.

(6) За целите на проверката на декларациите достъпът до електронните регистри, до бази данни и до други информационни масиви на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни за декларираните факти, поддържани от други държавни органи, се извършва по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез централен компонент, управляван от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Достъпът не включва регистрите, базите данни и други информационни масиви на службите за сигурност.

(7) Комисията може  да изисква информация, както и допълнителна такава при условията на чл.9, ал. 4 и ал.5 от настоящите вътрешни правила от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. В искането се посочва актът, с който е възложена проверката.

(8)  Органите и институциите по ал. 7 са длъжни в 30-дневен срок от получаването на искането да предоставят необходимата информация.

(9) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и на информацията, получена по реда на ал. 6 – 8.

(10) При установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена по реда на ал. 6 – 8, комисията  уведомява писмено лицето, подало декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите, като в случай на несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи доказателства в същия срок.

Чл. 10. (1)  Проверката приключва с доклад за съответствие до органа по  назначаването,  когато не е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката по чл. 9, заключение за съответствие, дата и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по чл. 9, ал. 6 – 7.

(3) Одобрението или неодобрението на доклада за съответствие се извършва със заповед на органа по назначаването. Заповедта за одобрение, заедно с доклада или със съответна извадка от него – в случаите по чл. 13, ал. 2 от Наредбата, се прилагат към декларацията.

(4) Органът по назначаването не одобрява доклада за съответствие и връща преписката за отстраняване на недостатъците, когато в хода на проверката не са изследвани всички факти в съответствие с чл. 13, ал. 4 от Наредбата или когато констатациите в доклада не съответстват на събраната в хода на проверката информация.

(5) Когато проверката на декларациите се извършва от постоянната комисия и не е установено несъответствие, комисията се произнася с решение за съответствие, което съдържа и реквизитите по ал. 2.

Чл. 11. (1) В случай че при проверката на декларациите за имущество и интереси се установи несъответствие между декларираните факти и получената информация и то не е отстранено по реда на чл. 13, ал. 10 от Наредбата, се изготвя доклад за несъответствие до органа по  назначаването.

(2) Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката по чл. 9, заключение за несъответствието, дата и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по чл. 9, ал. 6 – 8.

(3) Докладът за несъответствие се  представя за одобряване на органа по назначаването.

(4) Одобрението или неодобрението на доклада за несъответствие се извършва със заповед  на органа по назначаването. Актът, с който докладът е одобрен, заедно с копие от доклада се връчва на проверяваното лице.

(5) Заповедта за одобрение на доклад, с който е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5000 лв., което не е отстранено по реда на чл. 9, ал. 10 , подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влезлият в сила акт/заповед се изпраща от органа по назначаването на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) Органът по  назначаването  не одобрява доклада за несъответствие, когато счете, че между декларираните факти и получената информация няма несъответствие или когато въз основа на получената информация и доказателствата не е съгласен с размера на несъответствието.

(7) При неодобрение на доклада за несъответствие поради несъгласие с размера на несъответствието органът връща преписката за отстраняване на недостатъците.

(8) Когато при проверката на декларациите се установят данни за извършено административно нарушение, се предприемат съответните действия за осъществяване на административнонаказателната отговорност съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ.

(9) Когато при проверка на декларациите се установят данни за извършено престъпление, органът по  назначаването сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Чл. 12. (1) Декларациите за несъвместимост се проверяват от комисията,  относно достоверността на декларираните факти в срок до един месец от подаването им.

(2) Независимо от проверката по ал. 1 декларациите за несъвместимост подлежат на проверка и:

1. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост, или

2. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по ал. 1.

(3) За сигнала по ал. 2, т. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 2 – 6 и чл. 7 – 9 от Наредбата.

(4) В случаите по ал. 2 проверката се образува със заповед  на органа по  назначаването. Срокът за извършване на проверката започва да тече от издаването на заповедта.

(5) Заповедта  по ал. 4 се връчва на проверяваното лице, което може да направи възражение и да представи доказателства в 7-дневен срок.

(6) За проверките на декларациите за несъвместимост се прилагат чл. 13, ал. 4 – 7 и ал. 9 от Наредбата. Комисията може да изисква информация чрез искане, в което се посочва актът, с който е възложена проверката,  от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и другите институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване,които предоставят необходимата информация в 14-дневен срок от получаването на искането.

(7) Проверката приключва с доклад до органа по  назначаването.

(8) Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на несъвместимост в съответствие с изискванията, предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на лицата, извършили проверката.  Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по ал. 6 и по чл. 13, ал. 6 от Наредбата.

(9) При установена несъвместимост органът по назначаването  предприема действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.

 

 

ІII. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

 

Чл.13. (1) Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в регистъра , поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

(2) За подадените декларации съгласно чл.41, ал.1 от ЗПКОНПИ се води публичен регистър, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ. Регистърът съдържа следната информация:

1. трите имена и длъжността на лицето, подало декларацията;

2. входящ номер, дата и вид на декларацията;

3. декларацията за несъвместимост и декларацията за промяна на декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост;

4. декларацията за имущество и интереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта й по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ;

5. списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

(3) Декларациите за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост се публикуват в срок един месец от изтичането на сроковете за подаването им, предвидени в съответните нормативни актове.

(4) Декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларацията за имущество и интереси в частта по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ се публикуват в двумесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 3, ал. 4 и ал.6 от Наредбата и списъкът на лицата, които не са подали декларации в срок.

 

 

ІV. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

 

Чл. 14. (1) Достъп до декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията в тях, която не е публична, имат тези служители, на които органът по назначаването със заповед е възложил приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси. Предаването на хартиените и електронните носители на декларациите между служителите след приемането им за изпълнение на правомощията и функциите по изречение първо става въз основа на протокол - съгласно Приложение № 1 към настоящите вътрешни правила, подписан от предаващия и от приемащия. Протоколите се съхраняват в досието на лицето, подало съответната декларация.

(2) Фактите и данните, съдържащи се в декларациите и станали известни във връзка с изпълнението на правомощия или функции не може да се разпространяват, освен когато в закон е предвидено друго.

(3) Лицата по ал.1 подписват декларация, че се задължават да спазват режима за защита на личните данни и няма да разпространяват информация, станала им известна във връзка с достъпа до декларациите – съгласно Приложение № 2 към настоящите вътрешни правила.

Чл. 15. Декларациите на лицата по чл. 1, ал. 2 от Наредбата /служителите в местната администрация/, подадени на хартиен и електронен носител, както и представените или събраните служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичането на пет години от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество. След изтичане на този срок  по решение на комисията хартиените и електронни носители на съответните декларации, както и предоставените и събрани във връзка с декларациите документи се унищожават като хартиените носители подлежат на нарязване, а електронните се унищожават, за което се съставят съответните протоколи. Данните в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Наредбата се заличават в срок един месец от прекратяването на правоотношението.

 

 

V. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 16. (1) Когато лице по чл. 1, ал. 2  от Наредбата има частен интерес по смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба.

(2) Органът по  назначаването  е длъжен да направи отвод на лице по чл. 1, ал. 2, т. 1, ако разполага с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба.

(3)  Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването или след узнаването на данните за наличие на частен интерес.

(4) Самоотводите и отводите се мотивират, като се посочва частният интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение.

Чл. 17. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува:

1. при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1 от тези правила, съответно по чл. 6, ал. 4 от Наредбата;

2. служебно от органа по  назначаването

3. по искане на лице по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредбата;

Чл. 18. (1) Искането по чл. 17, т. 3 трябва да съдържа:

1. трите имена и длъжността на лицето;

2. описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането;

3. дата на подаване на искането;

4. подпис на подателя.

(2) Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от  комисията  да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок искането ще бъде оставено без разглеждане.

(3) По отношение на искането се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7 от Наредбата, а именно: към искането може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения; всяко искане се регистрира незабавно след постъпването му; срокът за произнасяне по искане започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.

Чл. 19. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува служебно по чл.17, т.2 със заповед на органа по назначаването по предложение на комисията, направено с доклад, когато при осъществяване на служебните им задължения  са  установени конкретни данни, пораждащи съмнение за конфликт на интереси.

Чл. 20. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Чл. 21. (1) Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват със заповед  на органа по назначаването.

(2) Производство не се образува или образуваното производство се прекратява, когато:

1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по чл. 19, ал. 1 от Наредбата, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;

2. са изтекли сроковете по чл. 20;

3. сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;

4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила акт, освен ако се основават на нови факти или обстоятелства;

5. сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по който има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на оспорване на акта.

(3) Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се извършва от  комисията.

(4) В случаите на ал. 2, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно, но не по-късно от 7 дни, на компетентния орган, за което се уведомява подателят.

Чл. 22. (1) Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси се извършва от комисията от служители по чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредбата. Комисията  е постоянна и се назначава със заповед  на органа по назначаването в състав най-малко от трима редовни членове и един резервен, като при възможност в състава й се включва инспектор с юридическо образование.

(2) Проверката по ал. 1 за лицата по чл. 81б, ал. 1 от Закона за държавния служител се извършва от съответната комисия на приемащата администрация, а за лицата по чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител – от комисията към органа по назначаването, до който е подаден сигналът.

(3) Когато се извършва проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси спрямо член на съответната комисия, той не участва в нея. В този случай на негово място участва резервен член.

Чл. 23. (1) Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Комисията  изисква и получава информация от органи на държавната власт, от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В искането се посочват номерът на заповедта за определяне на членовете на  комисията, както и на заповедта за образуване на производството.

(3) Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на искането да представят необходимата информация и документи.

(4) На лицето, срещу което е образувано производството, се предоставят за запознаване всички събрани доказателства и му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок от предоставянето им, при спазване на правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия сигнала.

(5) Лицето, срещу което е образувано производството, може да представи и да посочи нови доказателства, които да се съберат.

(6) Лицето, срещу което е образувано производството, се изслушва от комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от членовете на комисията и от лицето, срещу което е образувано производството.

(7) Лицето, срещу което е образувано производството, има право на защита, включително адвокатска защита.

(8) Проверката приключва със становище на комисията, което се представя на органа по назначаването в 7-дневен срок.

Чл. 24. (1) Органът по назначаването  се произнася с мотивиранa заповед  за наличието или липсата на конфликт на интереси, в срок до два месеца от образуването на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.

(2) Актът по ал. 1 съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. адресата на акта;

3. фактическите и правните основания за постановяването му;

4. направените от лицето възражения и мотиви в случай на неприемане;

5. диспозитивна част, в която се установява липсата или наличието на конфликт на интереси и се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ;

6. срок и съд, пред който може да се обжалва;

7. дата на издаване и подпис/подписи.

(3) При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се налага с акта по ал. 1.

(4) В акта, с който е установен конфликт на интереси, се посочва и срок за доброволно изпълнение на наложената глоба.

Чл. 25. (1) Актът по чл. 24, ал. 1 се съобщава на:

1. заинтересованото лице;

2. окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 24, ал. 1.

Чл. 26. (1) Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Прокурорът може да подаде протест пред съда в срок един месец от съобщаването на акта, с който се установява липсата на конфликт на интереси.

Чл. 27. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от ЗПКОНПИ и Административнопроцесуалният кодекс.

Чл. 28. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон.

Чл. 29. Когато в производството по установяване на конфликт на интереси се установят данни за извършено престъпление, органът по  назначаването   сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящите правила се утвърждават на основание чл. 10 от Наредбата.

§ 2. Разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредбата  влиза в сила от приемането на методологията за оценка на корупционния риск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Органът по  назначаването със заповед  определя първоначално звената и длъжностите на лицата по чл. 13, ал. 2 в срок до три месеца от приемането на методологията за оценка на корупционния риск. В срок до 6 месеца от изтичането на сроковете по чл.3, ал.4 и ал.6 се извършва проверка със заповед на органа по назначаването на декларациите за имущество и интереси относно достоверността на декларираните факти.

    § 3. Определените със заповед в състава на комисията служители в администрацията на Район „Северен” са длъжни да познават и спазват настоящите правила.

    § 4. Контролът по спазване на разпоредбите на вътрешните правила се осъществява от секретаря на района.

    § 5. Кметът на район „ Северен” в изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ и в качеството си на орган по назначаването на служителите в местната администрация:

 а) утвърждава със заповед тези вътрешни правила и при необходимост ги изменя, допълва и отменя.

 б) определя със заповед служител, който въвежда и обработва данни в регистъра на сигналите, исканията и заповедите за служебно образувани производства за конфликт на интереси, както и съдържанието на този регистър.

 в) определя със заповед служител, който публикува на сайта на района публичната част, регистъра на декларациите и списъка на неподалите в срок декларации.

 

 

Съгласували:

 

Стайко Танев

Секретар

 

Манол Митев

Гл. юрисконсулт

 

 

Изготвил:

Георгена Кабакова

Гл.експерт „ЧР”

 

Приложение № 1 към чл.15, ал. 1 от Вътрешни правила за проверка на декларациите

 

 

РАЙОН  СЕВЕРЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. „ Цар Борис III Обединител” 22 А,  тел: (032) 959004, факс: (032) 901161

 

ПРОТОКОЛ

              Днес, ........................... служителят………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

на длъжност ..............................................................................................................................

предаде следните документи на хартиен и електронен носител:

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................,

на …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

С полагането на подписа си върху настоящия протокол заявявам, че в предоставените от мен 2 броя електронни носители се съдържа предоставената и на хартиен носител информация.

 

Предал:..............................................................

………………………………………………….

(три имена и подпис)

 

Приел…………………………………………….

……………………………………………………

 

                       (три имена и подпис)

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!