Събота, 16 Май 2020 16:07

Кадастър и регулация

Услуга Необходими документи Срок Такса Заявления
1 Издаване на копие - извлечение от действащия регулационен план ( ситуационен план)

1. Копие от документ за собственост на поземления имот или договор за наем;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4.Други документи свързани със заявлението ( скица от СГКК );
5.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

обикновена услуга -14 дни
бърза -3 дни експресна - 24часа

обикновена услуга -15 лв
бърза -30 лв експресна - 45 лв.

Формуляр
2 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ- (идинтичност на имот с УПИ)

1. Копие от документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;
5. Решение на ОС ЗГ - Пловдив за промяна предназначението на ПИ;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни 100 лв. Формуляр
3 Издаване на удостоверение за актуален административен адрес на недвижим имот

1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението – копие от скица на имота и др.;
5. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни - 40 дни 20 лв. Формуляр
4 Издаване на Заповед за нов административен адрес на недвижим имот

1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
5. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;
6. Архитектурно разпределение (схема), за да се вижда с колко входа е сградата;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението;
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

30 дни - след получаване на заповед от Община Пловдив 20 лв. Формуляр
5 Издаване на удостоверение за идентичност между старо и ново наименование на улица

1. Копие от документ за собственост на поземления имот;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението– копие от скица на имота и др.;
5. Документ за платнена такса за адм. услуга;

14 дни 20 лв. Формуляр
6 Попълване на служебна страница на декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот

1.Документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
5. Попълнена от собственика данъчна декларация;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението/Решение на ОСЗГ – Пловдивза промяна предназначението на ПИ/.

7 дни безплатно Формуляр
7 Проверка и заверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването

1. Разрешение за строеж;
2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверка ниво изкоп;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. копие от одобрен архитектурен проект/ситуация/
5. Копие на одобрена част „Геодезична” – Трасировъчен план
6. Изготвен протокол - Приложение 3 към чл.7, ал.3, т.3 от Наредба 3 за съставяне на актове по време на строителството.
6. Други документи свързани със заявлението-Геодезично заснемане от проверка достигане на контролните нива.

14 дни или при достигане на кота +/-0,00 безплатно Формуляр
8 Копие от архив 14 дни 10 лв. на стр.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: понеделник от 14:00 - 16:00 часа; вторник от 10:00 - 12:00 часа

Можете да се свържете с нас на тел. 0877597065  или през контактната форма.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!