Четвъртък, 23 Април 2020 14:51

Жилищно настаняване

Услуга Необходими документи Срок Такса Заявления
1 Настанявания в общинско жилище – Фонд „Настаняване под наем“ Заявление за картотекиране/прекартотекиране  по образец
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца 0,50 лв. при получаване на декларацията

 Заявление

Декларация

2 Настанявания в общинско жилище – Фонд „Резервен“ Заявление за настаняване в общинско жилище от фонд „Резервен” по образец
Декларация по чл. 27, във връзка с чл. 25 и чл. 26 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
2 месеца 0,50 лв. при получаване на декларацията

 Заявление

Декларация

3 Настанявания в общинско жилище – Фонд „Ведомствен“ Заявление за настаняване в общинско жилище от фонд „Ведомствен” по образец
Декларация по чл. 35, във връзка с чл. 34 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
0,50 лв. при получаване на декларацията

Заявление

Декларация

4 Пренастаняване на наематели на общински жилища с цел разширение/стеснение Заявление за пренастаняване /стеснение, разширение/ по образец
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца 0,50 лв. при получаване на декларацията

Заявление

Декларация

5 Актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейното, имотното и жилищното състояние на семейството/домакинството/ или промяна титуляра на настанителната заповед  Заявление за актуализация на настанителна заповед по образец
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
срок: 3 месеца такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията
такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Заявление

Заявление 2

Декларация

6 Актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане на срока за настаняване Заявление до кмета на район „Северен”
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца  такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията
такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Заявление

Декларация

7 Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени от различни ведомства  Заявление до кмета на район „Северен”
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца

такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Заявление

Декларация

8 Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени по отменени нормативни актове Заявление до кмета на район „Северен”
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца

такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията
такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Заявление

Декларация

 

Важно!    Съгласно НУРУЖННОЖП саморъчно подписаните декларации се подават лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно и ведно с необходимите документи като след проверка и подпис на служител се входират в деловодството на район „Северен”.

 Въпроси, свързани със социални нужди могат да бъдат поставяни в приемното време лично в района или телефон 032 901 178 или чрез контактната ни форма.

 

Често задавани въпроси:

1. Какви са условията за настаняване в общинско жилище?Условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване в общински жилища от фонд „Настаняване под наем”, фонд „Резервен” и фонд „Ведомствен” са посочени в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им /НУРУЖННОЖП/, която може да намерите в сайта на Общински съвет – Пловдив.

2. Какви са условията за продажба на общински жилища?Общинските жилища от фонд „Настаняване под наем” и фонд „Ведомствен” могат да бъдат продавани след решение на Общински съвет на настанените в тях общински наематели, отговарящи на условията за закупуване на жилища, определени в НУРУЖННОЖП. Жилищата от фонд „Резервен” не подлежат на продажба. Заявления за покупка на общински жилища се подават в Община Пловдив.

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!