Четвъртък, 30 Април 2020 01:50

Отдел Стопански дейности

 

Услуга Необходими документи Срок Такси Формуляр
1 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение 

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта   

2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта  в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ  

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник

4. Такса по тарифата

1 месец Такса по тарифата в закона за туризма Формуляр
2 Заявление за категоризиране на място за настаняване

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта     

2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта  в експлоатация,      или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ   

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник   

4. Такса по тарифата

1 месец Такса по тарифата в закона за туризма Формуляр

Формуляр за потвърждение на категоризация
3 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта  

2. Удостоверение за утвърдена категория на туристическия обект /оригинал/ 

3. Такса по тарифата

1 месец Такса по тарифата в закона за туризма Формуляр
4 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер 1. Описани подробно в заявлението. 14 дни  45 Формуляр
5 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на маси за открито сервиране 1. Описани подробно в заявлението. 14 дни  45 Формуляр
6  Заявление за паркомясто

1. Описани подробно в заявлението.

2. До стартиране на нова процедура

 14 дни

-

45

-

 Формуляр

Формуляр

7  Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време

1. Писмено становище на РЗИ 

2. Решение на общо събрание на собствениците по реда на чл.17, ал.3 от ЗУЕС  

3. Протокол за спазване на граничните стойности за показателите за шум издаден от лицензирана лаборатория

14 дни  305  Формуляр
8 Уведомление от управителния съвет на ЕС 1. Копие от протокол на общото събрание за избор на управителен орган 14 дни  по наредбата Формуляр
9 Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост.

2. Копие от Протокол на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

14 дни  по наредбата Формуляр

 

За въпроси и информация можете да се свържете с нас по телефон 032 901 163 или стая 27 в сградата на районната администрация или чрез контактната ни форма.

 
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!