Вторник, 31 Януари 2017 12:21

Сертифициране

ДЕКЛАРАЦИЯ

От Ръководството на Район Северен, Община Пловдив за политика по качество, околна среда  и здравословни и безопасни условия на труд  

 

Ръководството на Район “Северен, Община Пловдив с участието на своите служители, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на администрацията, свързани с управлението на качеството на предоставяните услуги, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Район “Северен”, Община Пловдив се стреми да осъществява основната си дейност: Общинска администрация и държавно местно управление, както и всички съпътстващи дейности, осигурявайки необходимото съответствие със законовите и други изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано, и да ги надмине.

Район “Северен”, Община Пловдив поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 във всички свои дейности и звена, с цел повишаване на ефикасността и качеството на работа при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

        

Ние декларираме, че

 

Главната цел на Район “Северен”, Община Пловдив е непрекъснато подобрение на всички аспекти на дейността – Да предлагаме висококачествени услуги, които да отговарят на най-високите критерии, и непрекъснато подобряване резултатността спрямо осигуряване на здравословни и безопасни условията на труд и опазването на околната среда.

 

Основни Насоки на нашата Политика са:

 • Да изпълним всички приложими изисквания на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 чрез създаване, поддържането и непрекъснатото подобрение на интегрираната система за управление.
 • Да изпълняваме задълженията си ефективно, професионално и законосъобразно, зачитайки обществените интереси.
 • Да работим за защита интересите на гражданите на Район Северен, при строго спазване на законодателството на Република България, както и всички вътрешни нормативни актове.

 

Здравето, безопасността и резултатността спрямо околната среда се считат за обща цел на ръководството и служителите на всички организационни нива. Затова ръководството ще:

 • Осигурява и поддържа здравословни и безопасни условия на труд и ефикасно управление околната среда
 • Осигурява безопасността на персонала на временни и подвижни работни места;
 • Осигурява необходимите подходящи обучения, информация и инструкции за всички служители, посетители и изпълнители;
 • Поддържа и непрекъснато контролира значимите аспекти на ОС и осигурява здравословна и безопасна работна среда чрез създаване и контрол напо спазването на възприетите правила;
 • Консултира и обсъжда въпроси със служителите по въпроси, касаещи опзването на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, както и по-качествено административно обслужване;

 

Персоналът на Район “Северен” има задължение изцяло да сътрудничи в прилагането на тази Политика, като:

 • Работи безопасно и ефикасно, при спазване на определените правила, предоставената информация и обучение, в съответствие с процедурите и законовите задължения;
 • Незабавно да докладва  инциденти, злополуки и ситуации, които биха могли да доведат до щети, наранявания или нежелани въздействия върху околната среда;
 • Да участва в разследването на инциденти, злополуки и нежелани събития, и да съдейства при разследването им и  за прилагането на мерки за предотвратяването им.

 

Прилагане на политиката:

 • Висшето ръководство е отговорно за непрекъснатото осигуряване на стратегическото ръководство и осигуряване на безопасността, здравето и добруването на служителите.
 • Представителят на ръководството осигурява съвети по общото прилагане на политиката с оглед постигане на безопасност, здраве, резултатност спрямо околната среда и качество.
 • Отговорникът по здравословни и безопасни условия на труд и екология отговаря за поддържане на системата за управление, за осигуряване действието на необходимите процеси и за непрекъснато подобрение.
 • Ръководителите на дирекции и звена отговарят за внедряване и прилагане на систематичното управление на безопасността, резултатността спрямо околната среда и качеството в сферите си на дейност, като за резултатите са отговорни пред Висшето ръководство. В тази им функция ръководителите ще бъдат подкрепяни от отговорника по здравословни и безопасни условия на труд и ОС.
 • Наръчникът на Интегрирана Система за управление определя по-подробно организацията за въвеждане в действие на настоящата Политика.
 • Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството,  поради организационни промени, или поради други обстоятелства като минимум веднъж годишно.
 • Политиката е предоставена на всички служители на администрация, както и други заинтересовани лица чрез информационните табла и съвременните средства за комуникация. Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж при постъпването на нов персонал.

 

Тази Политика ще бъде отстоявана от всички Служители на Район “Северен”

 

Декларирам личното си участие във формирането и провеждането на Политиката на Интегрирана Система за управление на общинската администрация.

 

 

инж. Ральо Ралев

Кмет на Район Северен - Община Пловдив 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!