Вторник, 23 Февруари 2016 14:19

Администрация

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР    НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА ВИСШИТЕ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност
1   1/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лариса  Димитрова  Кътова Заместник-кмет
2  2/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимир Романов Асенов Заместник-кмет
3 3/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Калоян  Христов Георгиев Заместник-кмет
4 4/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Михаил Петров Богданов Главен архитект

 

 

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА  ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1 1/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Десислава  Ненова  Йорданова Секретар
2 2/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
3 3/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Стоянова Трендафилова Главен експерт "ЧР"
4 4/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
5 5/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
6 6/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
7 7/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
8 8/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Запрян Василев Атанасов Счетоводител
9 9/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
10 10/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
11 11/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
12 12/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Генка Васелева Колева Счетоводител "Образование"
13 13/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Добринова  Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
14 14/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Миглена Иванова Миланова Счетоводител "Здравеопазване"
15 15/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Събева Касиер
16 16/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариана Христова Кодукова Касиер
17 17/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Георгиева  Кузманова Старши юрисконсулт
18 18/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
19 19/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
20 20/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и усруги" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
21 21/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Десислава Драганова Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
22 22/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Томова Бистрева Технически сътрудник  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
23 23/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
24 24/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
25 25/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Христина Георгиева  Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
26 26/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
27 27/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
28 28/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
29 29/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ваня Георгиева  Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
30 30/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Даниела Иванова Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"
31 31/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Тодорка Живкова Минева Старши експерт "Елетроинсталации"  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
32 32/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Татяна Александрова Яръмова Главен експерт "Конструкции"  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
33 33/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
34 34/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Цветкова Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"
35 35/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Грозданка Иванова Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"
36 36/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
37 37/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
38 38/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
39 39/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
40 40/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
41 41/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
42 42/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
43 43/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
44 44/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Величка Николаева Игнатова Специалист "УП-ПУП"
45 45/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Юлия Антонова  Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
46 46/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Росица Георгиева  Стайкова Директор ДЯ "Палечка"
47 47/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48 48/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
49 49/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
50 50/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Веселина Георгиева Панайотова-Борукова Счетоводител Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
51 51/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
52 52/02.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
53 53/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Бориславова Петрова технически сътрудник
54 54/11.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Тенчева Филипова счетоводител
55 55/29.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Димитрова Гевезова специалист "КС"
56 56/02.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Манол Петков Митев 1. Старши юрисконсулт   2.Технически сътрудник-секретар чл.36, ал.2 от ЗПКОНПИ
57 57/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Петрова Манчева  младши експерт "ТУ"
58 58/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ники Ваганова Агачян старши инспекгор "ТУ"
59 59/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 1 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
60 60/06.02.2019г. чл.35, ал.1, т. 1 Павлина Манолова Димова Директор детска ясла
61

 

 

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  И  ЗА ПРОМЯНА В  ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В  ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1/09.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
2/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
3/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
4/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
5/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
6/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
7/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
8/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
9/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Стоянова  Трендафилова Главен експерт "ЧР"
10/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Генка Василева Колева Счетоводител "Образование"
11/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
12/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и услуги" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
13/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Десислава Драганова  Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
14/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Запрян Василев Атанасов Счетоводител
15/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
16/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
17/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Геортиева Кузманова Старши юрисконсулт
18/30.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Томова Бистрева Технически сътрудник  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
19/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
20/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
21/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Цветкова Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"
22/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Грозданка Иванова Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"
23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Дончева Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
24/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
26/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
27/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
28/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
29/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
30/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
31/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Добринова Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
32/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Събева Касиер
33/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
34/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
35/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
36/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Десислава Ненова Йорданова Секретар
37/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Даниела Иванова Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"
38/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
39/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Величка Николаева Игнатова Специалист "УП-ПУП"
40/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Тодорка Живкова Минева Старши експерт "Елетроинсталации"  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
41/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Татяна Александрова Яръмова Главен експерт "Конструкции"  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
42/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
43/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
44/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Илиев  Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
45/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
46/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ваня Георгиева Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
47/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Росица Георгиева Стайкова Директор ДЯ "Палечка"
49/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
50/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариана Христова Кодукова Касиер
51/21.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Бориславова Петрова Технически сътрудник
52/22.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Тенчева Филипова Счетоводител
53/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Димитрова  Гевезова Специалист "КС"
54/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Старши юрисконсулт Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
55/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Технически сътрудник - секретар Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
56/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ники Ваганова Агачян Старши инспектор "Търговия и услуги"
57/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и услуги"
58/21.11.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Старши юрисконсулт Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
59/21.11.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Технически сътрудник - секретар
60/07.12.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
61/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 2 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"

 

 

 

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!