Вторник, 20 Април 2021 14:53

Важно за собствениците на домашни любимци

НАРУШЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 

 1. 1.Разхождане на домашен любимец на територията на детски градини, ясли и училища – нарушение на чл. 12 от Наредбата за отглеждане на домашни кучета и котки.
 2. 2.Разхождане на домашен любимец на територията на здравни заведения – нарушение на чл. 12 от същата наредба.
 3. 3.Разхождане на домашен любимец на територията на обособени детски и спортни площадки – нарушение на чл. 12.
 4. 4.Разхождане на домашен любимец на територията на градските паркове и градини, или определени части от тях, които не са определени със заповед от районния кмет за разхождане на кучета – нарушение на чл. 12.
 5. 5.Разхождане на домашен любимец на места, обозначени от общината със забранителни знаци – нарушение на чл. 12.
 6. 6.Разхождане на домашен любимец без нашийник и неразтеглив повод – нарушение на чл. 13.
 7. 7.Разхождане на домашен любимец с повод над 1,5 м. и без намордник от следните породи – кавказка овчарка, българско овчарско куче /каракачанка/, германски дог, немска овчерка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стаорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер – нарушение на чл. 13 от Наредбата.
 8. 8.Проява на агресия на кучето, застрашаваща живота или здравето на хора и животни – нарушение на чл. 11.
 9. 9.Домашен любимец без надзор – нарушение на чл. 11 от Наредбата.
 10. 10.Замърсяване с екскременти на кучето без да се събират и изхвърлят в съдове за отпадъци - нарушение на чл. 11.
 11. 11.Отказване от представяне на ветеринарномедицински паспорт на кучето и удостоверение за административна регистрация и платена такса – нарушение на чл. 11.

 

Раздел III   ОТ НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Присъствие на куче – домашен любимец на обществени места

Чл. 11. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен:

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2. Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора.

4. Да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други животни.

5. Да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето – домашен любимец.

6. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

а. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

б.Удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче за текущата или предходната година или копие от него. Всяко издадено удостоверение от общината е валидно до 31-ви март на следващата календарна година от издаването му.

(2) Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

Чл.12. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:

1. На територията на детски градини, ясли и училища;

2.На територията на здравни заведения;

3. На територията на обособени детски и спортни площадки;

4. На територията на градските паркове и градини, или определени части от тях, които не са определени със заповед от районния кмет за разхождане на кучета – домашни любимци;

5. На места, обозначени от общината със забранителни знаци.

(2) Преминаването на кучета – домашни любимци, водени от своя собственик, водач или стопанин през градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет, е допустимо само при строго спазване изискванията на чл.13, ал.1, т.1 от настоящата наредба.

(3) Задължават се кметовете на районни администрации да изградят обособени (оградени и оборудвани) места за свободно разхождане на домашни кучета на територията на съответния административен район.

(4) Задължават се районните администрации да обявят на видно място в сградата на администрацията, както и да публикуват в интернет страницата на районната администрация списък на местата, определени за свободно разхождане на домашни кучета. При необходимост списъците да бъдат своевременно актуализирани.

Чл.13. (1) Собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер – с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.

(2) От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;

(3) Поводът и намордникът не са задължителни на обособените места за свободно разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед от кмета на района;

(4) При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да води кучето – домашен любимец на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета – домашни любимци по ал. 2 на чл. 13. Имат право на пътуване само животни, регистрирани съгласно изискванията на чл. 4, ал.1 от настоящата наредба, за които в момента на пътуването могат да бъдат показани редовни документи (ветеринарномедицински паспорт и удостоверение за платена годишна такса).

Чл.14. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места;

(2) Когато лицата по предходната алинея не могат да упражнят необходимия надзор, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице в случаи на разхождане на куче -домашен любимец над 10 кг. на обществени места.

 

 

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!