Четвъртък, 14 Февруари 2019 13:01

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1 1/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Десислава  Ненова  Йорданова Секретар
2 2/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
3 3/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Стоянова Трендафилова Главен експерт "ЧР"
4 4/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
5 5/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
6 6/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
7 7/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
8 8/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Запрян Василев Атанасов Счетоводител
9 9/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
10 10/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
11 11/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
12 12/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Генка Васелева Колева Счетоводител "Образование"
13 13/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Добринова  Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
14 14/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Миглена Иванова Миланова Счетоводител "Здравеопазване"
15 15/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Събева Касиер
16 16/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариана Христова Кодукова Касиер
17 17/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Георгиева  Кузманова Старши юрисконсулт
18 18/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
19 19/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
20 20/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и усруги" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
21 21/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Десислава Драганова Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
22 22/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Томова Бистрева Технически сътрудник  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
23 23/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
24 24/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
25 25/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Христина Георгиева  Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
26 26/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
27 27/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
28 28/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
29 29/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ваня Георгиева  Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
30 30/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Даниела Иванова Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"
31 31/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Тодорка Живкова Минева Старши експерт "Елетроинсталации"
32 32/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Татяна Александрова Яръмова Главен експерт "Конструкции"
33 33/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
34 34/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Цветкова Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"
35 35/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Грозданка Иванова Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"
36 36/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
37 37/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
38 38/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
39 39/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
40 40/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
41 41/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
42 42/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
43 43/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
44 44/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Величка Николаева Игнатова Специалист "УП-ПУП"
45 45/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Юлия Антонова  Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
46 46/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Росица Георгиева  Стайкова Директор ДЯ "Палечка"
47 47/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48 48/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
49 49/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
50 50/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Веселина Георгиева Панайотова-Борукова Счетоводител Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
51 51/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
52 52/02.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
53 53/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Бориславова Петрова технически сътрудник
54 54/11.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Тенчева Филипова счетоводител
55 55/29.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Димитрова Гевезова специалист "КС"
56 56/02.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Манол Петков Митев 1. Старши юрисконсулт   2.Технически сътрудник-секретар чл.36, ал.2 от ЗПКОНПИ
57 57/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Петрова Манчева  младши експерт "ТУ"
58 58/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ники Ваганова Агачян старши инспекгор "ТУ"
59 59/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 1 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
60 60/06.02.2019г. чл.35, ал.1, т. 1 Павлина Манолова Димова Директор детска ясла
61
62

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!