Вторник, 27 Март 2012 20:35

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

стая

Длъжност

Име, фамилия

Сл. тел.

23.

КМЕТ

 

инж. РАЛЬО РАЛЕВ

901 166

 

25.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

 

ЛАРИСА КЪТОВА

901 177

 

18.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

КРАСИМИР АСЕНОВ

635 320

 

19.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ

901 170

 

16.

СЕКРЕТАР

 

 

953 110

901 188

 

Дежурни

Никола Дачев,

Христофор Драков, Петър Гаров,

Рангел Челибашки, Георги Иванов

954 165

901 179

2.

Технически сътрудник

Магдалена Грозданова

901 190

 

3.

 

Мл. експерт „Бюджет”

Счетоводител

 

Цветелина Куртева

Запрян Атанасов

901 164

 

4.

Главен счетоводител

Георги Велчев

 

901 199

 

5.

Касиер – Данъчна служба

 

 

901 172

6.

Каса Р-н „Северен”

 

 Росица Алексиева

Мария Събева

 

 

954 118

 

7.

 

Счетоводител

Счетоводител

 

Николай Лулчев

Ангел Зидарев

901 171

 

8.

Нач. отдел: „ИП,УП, КС,

ЕЧ

инж. Даниела Вълова

901 175

 

9.

Гл. специалист  „КС”

Специалист “УП – ПУП”

Специалист “КС”

Петър Фурнаджиев

Величка Игнатова

Стоянка Каникова

901 169

 

10.

Гл. специалист „КР”

Еленка Трифонова

901 176

 

11.

Гл. експерт „КР”

Техн. сътрудник „КР”

      

 инж. Надя Петрова

 Невенка Бърдукова

901 176

 

12.

 

Гл. инспектор „ЕЧ”

Технически сътрудник ЕЧ

 

Елена Андреева

Грозданка Делчева

901 165

01.

Гл. спец.”Жил. настаняване и соц. дейности”

Ваня Трифонова

901 178

 

14.

Ст.експерт „Ел. инсталации”

Гл. спец.,,В и К”

 

 

инж. Тодорка Минева

инж. Михаил Перпериев

 

инж. Антоанета Палдъмова

901 168

 

15.

Ст.експерт „Конструкции”

инж. Татяна Яръмова

901 180

17.

Гл. специалист „ОМП”

Николина Георгиева

901 174

 

20.

 

Директор Дирекция ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП

Ст. юриконсулт

Тодор Ганчев

 

Стоянка Кузманова

901 167

 

21.

Директор Дирекция „УТ, ИП, ГРАО и ЖН”

арх.Михаил Богданов

 

901 173

 

24.

Технически сътрудник

 

Тел 901 160

959 004

Факс  901 161

 

26.

Ст. експерт „ЧР”

Гл. експерт  „ЧР”

Васил Филипов

Антоанета Трендафилова

901 162

 

27.

Ст. инспектор “ТУ”

Инспектор “ТУ”

Специалист  ТУ

Гл. експерт „ИО”

Пламена Гетова

Десислава Кодинова

Зорница Манчева

инж. Станислав Иванов

901 163

Служба „ГРАО”

ул. ”Вук Караджич” №26

9.

 

Началник отдел „ГРАО и жилищно настаняване

Гл. експерт ГРАО

Гл. експерт ГРАО

Гл. експерт ГРАО

Гл. специалист „БДС”

Техн. сътрудник

 

Нели Симеонова

Стоянка Кичукова

Мариела Чипова

Христина Георгиева

Гюрга Иванова

Елена Димова

 

955 095

 

 

951 770

951 770

951 770

951 770

951 770

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

ул. ”Вук Караджич” №26

2.

Гл. експерт „ОК”

 

Финансов контрол

Нели Нончева

Атанаска Костова

952 992

 

940121

13.

Счетоводител

Мария Атанасова

950 814

14.

Счетоводител

Счетоводител

Иванка Попова

Елена Нихтянова

950 814

950 814

14.

Каса „ОН”, Счетоводител

Стефана Бончева

952 998

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

бул.”Дунав” №69

 

Мл. експерт Здравеопазване”

Счетоводител

Счетоводител

 

Иван Дългъчев

Петя Димитрова

Миглена Миланова

945 157

 

 

 banner-monitoring

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!