Вторник, 27 Март 2012 20:35

Телефонен указател

Длъжност

Име, Фамилия

Адрес

Стая №

Телефонен №

РЪКОВОДСТВО

1

Кмет

Стоян Алексиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

23

032/ 901 160

2

Технически сътрудник - секретар

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

24

032/ 901 160; 032/ 959 004

3

Заместник-кмет

Лариса  Кътова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

25

032/ 901 177

4

Заместник-кмет

Калоян Георгиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

19

032/ 901 170

5

Заместник-кмет

д-р Красимир Асенов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

18

032/ 635 320

6

Секретар

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

16

032/ 901 188; 032/ 953 110

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "  Финансова дейност , човешки ресурси,правно обслужване,образование и култура,стопански дейности и отбранително-мобилизационна подготовка"

7

Директор

Тодор Ганчев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

8

Старши  юрисконсулт

Манол Митев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

9

 Главен експерт " Човешки ресурси"

Антоанета Трендафилова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

26

032/ 901 162

10

Старши експерт "Човешки ресурси"

Васил Филипов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

26

032/ 901 162

Счетоводство

11

Главен счетоводител

Георги Велчев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

4

032/ 901 199

12

Младши експерт "Бюджет"

Цветелина Куртева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

      3     

032/ 901 164

13

Счетоводител

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

3

032/ 901 164

14

Счетоводител

Лилия Мишкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

               7

032/ 901 171

15

Счетоводител

Петя Филипова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

7

032/ 901 171

16

Счетоводител - Образование

Генка  Колева

ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" 21

ДГ "Бреза"

032/ 950 814

17

Счетоводител - Образование

Иванка   Попова

ул. "Филипово" № 34

ДГ "Дъга"

032/ 950 814

18

Счетоводител - Образование

Мария  Атанасова

ул. "Петър Шилев" 1

ДГ "Захарно петле"

032/ 950 814

19

Счетоводител - Образование

Стефана Бончева

ул. "Полковник Бонев" 27

ДГ "Марица"

032/ 952 998

Функция "Здравеопазване"

20

Счетоводител - Здравеопазване

Ангел Зидарев

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

21

Счетоводител - Здравеопазване

Петя Димитрова

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

22

Младши експерт "Здравеопазване"

Иван Дългъчев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

15 

032/ 945 157

 

 

23

Касиер

Мария  Събева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

6

032/ 954 118

24

Касиер

Мариана Кодукова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

6

032/ 954 118

 

 

25

Главен  експерт "Образование и култура"

Нели Нончева

ул. "Вук Караджич" № 26

2

032/ 952 992

 

Стопански дейности

26

Старши инспектор "Търговия и услуги"

Пламена Гетова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

27

Младши експерт "Търговия и услуги"

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

28

Инспектор "Търговия и услуги"

Десислава Кодинова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

29

Младши експерт "ОМП"

Николина Георгиева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

17

032/ 901 174

30

Дежурен по ОБСС

Димитър  Гошев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

032/ 901 179; 032/ 954 165

31

Дежурен по ОБСС

Никола  Дачев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

032/ 901 179; 032/ 954 165

32

Дежурен по ОБСС

Петър  Гаров

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

032/ 901 179; 032/ 954 165

33

Дежурен по ОБСС

Рангел Челибашки

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

032/ 901 179; 032/ 954 165

34

Дежурен по ОБСС

Христофор Драков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

35

Главен експерт "Информационно обслужване"

инж. Станислав Иванов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

36

Технически сътрудник (деловодство)

Лилия Петрова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

2

032/ 901 190

37

Куриер

Амория Кикова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

38

Шофьор

Петко Пляков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39

Главен архитект

Михаил Богданов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

21

032/ 901 173

Дирекция "Устройство на територията , инвестиционни проекти , ГРАО и жилищно настаняване"

40

Директор

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

Отдел " ГРАО и жилищно настаняване"

41

Началник отдел

Нели Симеонова - Николова

ул. "Ален мак" № 4

9

032/ 955 095

 

 

42

Главен  експерт "ГРАО"

Христина Георгиева

ул. "Ален мак" № 4

9

032/ 951 770

43

Главен  експерт "ГРАО"

Мариела Чипова

ул. "Ален мак" № 4

9

032/ 951 770

44

Главен  експерт "ГРАО"

Стоянка Кичукова

ул. "Ален мак" № 4

9

032/ 951 770

45

Старши експерт "ГРАО"

Елена Димова

ул. "Ален мак" № 4

9

032/ 951 770

46

Главен специалист "ГРАО"

Гюрга Иванова

ул. "Ален мак" № 4

9

032/ 951 770

47

Младши експерт "Жилищно  настаняване и соц. д-ти"

Ваня Трифонова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

1

032/ 901 178

Отдел" Инвестиционни проекти , устройствено планиране, контрол по строителството, екология  и чистота"

48

Началник отдел

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

8

032/ 901 175

 

49

Старши  експерт "Ел.инсталации"

инж. Тодорка Минева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

50

 Старши експерт "В и К"

инж. Михаил Перпериев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

51

Главен  експерт "ИП, ПС, ремонти и КС"

инж. Антоанета Палдъмова-Тиганева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

52

 

инж. Стела Божинова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

15

032/ 901 180

 

53

Главен  инспектор "Екология и чистота"

Надежда Чолпанова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

12

032/ 901 165

54

Технически сътрудник "Екология и чистота"

Галя Петкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

12

032/ 901 165

 

55

Младши  експерт "УП-ПУП"

арх. Ана Войнова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

56

Специалист "УП- ПУП"

Стоянка Каникова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

57

Специалист "УП- ПУП"

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

 

58

Главен  специалист  "Контрол по строителство"

Петър Фурнаджиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

032/ 901 176

59

Главен  специалист "Контрол по строителство"

Нела Молова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

032/ 901 176

60

Специалист "Контрол по строителство"

Иванка Гевезова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

032/ 901 176

 

61

Главен  експерт "Кадастър и регулация"

инж. Надя Петрова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

032/ 901 176

62

Главен  специалист "Кадастър и регулация"

арх. Велина Карова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

032/ 901 176

63

Технически сътрудник "Кадастър и регулация"

Невенка Бърдукова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

032/ 901 176

 

64

МДТ - каса

Мариана Пачалиева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

5

032/ 901 172

65

Финансов контрол

Атанаска Костова

ул. "Вук Караджич" № 26

2

032/ 940 121

66

Секретар "МКБППМН" - Район "Северен"

Виолета Ботевска

ул. "Пантелей Генов" № 3 (партер)

 

032/ 969 592

67

Здравен медиатор

Ракип Юсеин

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

68

Здравен медиатор

Никола Стефанов

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

 

 ИЗВЪНРЕДНА

     НОВИНА!

 

Гореща линия за коронавирус

COVID-19 за Пловдив:

0700 147 44

 

Координационен център за

социални услуги:

0878 371 710

0878 371 449

 

Електронно обслужване с  национална   система   за    електронно    връчване.

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!