Четвъртък, 25 Май 2023 15:00

Заповед№23ОА-1191/17.05.2023г.на Кмета на общ.П-в за одобряване на ПУП-ПРЗ и Разрешение за строеж№80/17.05.2023г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!