Вторник, 23 Май 2023 13:13

Съобщаване на Заповед №23 ОА -1219/19.05.2023Г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ, част от кв.649 по плана на Пета гр. част

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!