Вторник, 11 Януари 2022 13:20

Обява на Протокол № 34, т. 3/03.11.2021г. на ЕСУТ при Община Пловдив, за проект за изменение ПУП – ПРЗ и РУП за част от кв. 45 и 46 – нови по плана на ПУП-ПУР с устройствени зони „Жилищен парк – Марица – север”, гр. Пловдив.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!